en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-99 Екология

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра “Градоустройство, теория и история на архитектурата”

Преподаватели: доц., д-р, ланд. арх. Пенчо Добрев , e-mail: pentso_dobrev@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 9, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основни понятия за екологията; Влияние на екологичните фактори върху устойчивостта на архитектурата; Теории в урбанизма, свързани с решаването на екологичните проблеми в градовете; Нормативни документи и процедури, обвързващи устройственото планиране с опазване на екологичното равновесие и биологичното разнообразие; Влияние на природните фактори върху архитектурата на сградите, прилагане на различните екологично-архитектурни режими; Особености и принципи на биоклиматичната архитектура, използване на биоклиматичния подход при определяне на архитектурната композиция и конструкция; Покривното и фасадно озеленяване – елемент на екологичната архитектура; Особености на старите строителни технологии, практики и материали в България, които имат съвременно приложение в екологичната архитектура.

 

250 0.070