en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов доц. д-р Благовеста Иванова–Цоцова доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев доц. д-р арх. Ирена Спиридонова доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева-Трайкова ас. арх. Владимир Дамянов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Градоустройство, теория и история на архитектурата
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Пенчо Кръстев Добрев

Лични данни

Научно звание

професор

Научна степен

доктор

Служебен адрес

София, 1373, ул. „Суходолска”, № 175, ВСУ”Л. Каравелов”

Телефон/ факс

0888 / 998- 196

e-mail

рentso_dobrev@abv.bg

Образование

 

висше

Научна специалност

02.17.09. Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство

Степен

доктор

 

 

Специалност

Ландшафтна архитектура

Степен

магистър

Професионална реализация

1971-1980 г.

Дирекция за научни изследвания при КНИПИ по благоустройство и комунално стопанство

 1981-1990 г.

Дирекция Градоустройство при КНИПИ по териториално устройство, градоустройство и архитектура

1991-1994 г.

Дирекция Благоустройство при Министерство на териториалното развитие и строителството

1994 – 1999 г.

Дирекция Зелена система при Столична община

1995 – 2003 г.

Департамент Културен туризъм при Нов Български университет

от 2000 г.

Междуведомствен експертен екологичен съвет при Министерство на околната среда и водите

от 2000 г.

Дирекция на Природен парк „Витоша”

от 2008 г.

Катедра Градоустройство, теория и история на архитектурата при Висше строително училище”Любен Каравелов”

Научни интереси

Ландшафтна архитектура, екология на урбанизираната среда, градоустройство и ландшафтно устройство

 

 

Членство в професионални организации

Камара на архитектите в България

Съюз на ландшафтните архитекти

 

 

Водени лекционни курсове

Организация, опазване и грижи за природните забележителности в България (НБУ);

Ландшафт на България и условия за екологичен туризъм(НБУ);

Ландшафтна архитектура(ВСУ);

Екология на урбанизираната среда(ВСУ)

 

 

Учебни пособия

Ръководство за обучение по проектиране по „Ландшафтна архитектура”, V курс Архитектура;

Ръководство за обучение по проектиране по „Ландшафтна архитектура и озеленяване”, ІІІ курс САСС;

Хидропаркове(монография), Архитектурно проектиране ХІІІ, V курс Архитектура;

Ландшафтна архитектура за устойчиво развитие(учебник)

 

 

Публикации и приложна дейност

Над 100 статии, доклади и монографии ; над 25 Екологични оценки и Доклади за ОВОС на устройствени планове; над 150 проекта по ландшафтна архитектура, градоустройство и териториално устройство и рекултивация на нарушени терени

 

 

 

492 0.190

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...