bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
Assoc. Prof. Dr. Blagovesta Ivanova-Tsotsova доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев Assoc. Prof. Dr. Architect Irena Spiridonova доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева-Трайкова ас. арх. Владимир Дамянов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Urban Planning, Theory and History of Architecture
Close Departments Urban Planning, Theory and History of Architecture Department of Building Construction and Architectural Structures Informatics Visual Arts and Communications
Close Management Departments Degree Programs Изяви на студенти Messages
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

ВАЛЕНТИНА ПЕНЕВА ВЪРБАНОВА

Лични данни

Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ “Любен Каравелов”
гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175

Телефон/ факс

0893/461515, 9881459

e-mail

valentina.varbanova@abv.bg

Образование

1980-1984

редовен аспирант, Германия, Ваймар, Баухауз Университет, Катедра „Теория и история на архитектурата”

Научна специалност

„Опазване на недвижимо архитектурно наследство”

Степен

доктор

1970-1976

Русия, Санкт Петербург, Университет по архитектура и строителство (б.ЛИСИ)

Специалност

„Архитектура”

Степен

магистър

Професионална реализация

1976- 1998

Национален институт за паметници на културата, София, проектант в Дирекция „Проектиране” и проучвател в Дирекция „Изучаване и регистрация”

  1986-1987

Главпроект, Дирекция „Научни изследвания”

1998- 2009

ОП „Стара София” със Софийски исторически музей, главен експерт за недвижими паметници на културата

2006- 2009

ВСУ „Любен Каравелов”, София, Архитектурен факултет, катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата”, хоноруван преподавател

2009 – до сега

Редовен доцент в ВСУ „Любен Каравелов”, София, Архитектурен факултет, катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата”

Научни интереси

Теория и история на архитектурата, опазване и реставрация на паметници на културата, методология на реставрацията, юридическа защита на паметници на културата, диалог „старо-ново” в историческа среда.

Членство в професионални организации

САБ, секция „Архитектурно наследство”, КАБ, Съюз на учените в България, Секция „История”, БНК/ИКОМОС, ДО.СО.МО.МО international

Водени лекционни курсове

„Въведение в архитектурата”, „Опазване на недвижимо архитектурно наследство”, „Теория на архитектурата”, „Въведение в опазването на недвижимо архитектурно наследство” , „Методика на изучаване на недвижимо архитектурно наследство”, „Методика на реставрация на недвижимо архитектурно наследство”.

Учебни пособия

Под печат учебник по „Въведение в архитектурата”, Терминологичен речник на архитектурните понятия (ниво Въведение), Лекции по всички изброени горе дисциплини, с презентация PPF.

Публикации

“Археологическо наследство и градоустройствено планиране” – в сп. “Наука” бр. 2/2009под печат

”Поглед към наследството на София,- В сборник “София и нейното културно-историческо наследство, стр. 6-9, изд. “Итус 98”, София 2008

„Реставрация, консервация и експониране на къща на Димитър Георгиади”, в сп. Паметници, реставрация и музеи”, брой 1-2/2008, стр. 58-65

„Закон за културното наследство – европейски реалносни и български неволи”, в в сп. Паметници, реставрация и музеи”, брой 1-2/2008, стр. 85-91

“Археологическо наследство на София и урбанизирана градска среда” - В сборник “София и нейното културно-историческо наследство, стр. 23-27, изд. “Итус 98”, София 2008

“Географски информационни системи и недвижими паметници на културата” - В сборник “София и нейното културно-историческо наследство, стр. 216-220, изд. “Итус 98”, София 2008

“Къщата на Димитър Георгиади в Пловдив” – в Сборник “Българо-Японски проект за реставрация на къщи в “Старинен Пловдив” – издание на ИКОМОС – под печат

сп. “Архитектура” – “Когато всички говорят за паметниците на културата” – бр. 1/2007

“Сложният казус с комплекс България на бул. “Цар Освободител в София” - в. “Арх и Арт борса”, 16-22, ноември, 2007,

“Нарушения на нормативната уредба по повод комплекс България” - В “Арх и Арт борса”, 6-13 декември, 2007,

“Модерна информационна система за паметници на културата в София” – В “Арх и арх борса”, бр. 15, 12-19 април 2007

сп. “Строителство &имоти” , бр. 2, 9-15 януари 2006 г., стр.36 – “Географски информационни системи и недвижими паметници на културата”януари 2006 г – съавторство с инж. С. Димитрова, Б. Багалева,

“Паметниците на културата не са обикновени недвижими имоти” - В сп. “Индекс имоти”, бр. 1, февруари 2005 г.

“Градът и паметниците на културата - неравенства и единство в съвременните условия” – В сборник “Град и неравенства – от локалното към глобалното”, стр. 102, изд. “HURA” , София, 2005 г. ,

и др.

 

 

516 0.231