en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р Ваньо Георгиев доц. д-р худ. Александра Иванова доц. д-р инж. Любен Любенов ст. преп. Антоанета Димитрова ст. преп. Симеона Джуброва ст. преп. д-р худ. Николай Николов ас. Борислав Козарев ст. преп. д-р худ. Стоян Дечев Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни
снимка

Александра Стефанова Иванова

доц. д-р худ.

Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Приемно време и консултации:
понеделник 11:00-12:00 ч. и
четвъртък 11:00-12:00 ч.


Телефон: 80 29 158
Имейл: alexivanova@yahoo.com

Преподавани учебни дисциплини:
Ландшафтна перспектива - избираема, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Моделиране и макетиране І, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Моделиране и макетиране ІІ, 2 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Моделиране І, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Моделиране ІІ, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Основи на абстракната композиция, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Основи на абстракната композиция, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Рисуване І, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Рисуване І, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Рисуване ІV - избираема, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Рисуване ІІ, 2 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Рисуване ІІ, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Рисуване ІІІ - избираема, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Рисуване ІІІ, след САСС - избираема, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
УП-02: Рисуване, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
---

Образование

Научна специалност

Изкуствознание и изобразителни изкуства 05.08.04

Степен

Доцент от 2010

Научна специалност

Педагогика на изкуствата 05.07.00, СУ

Степен

Доктор по педагогика на изкуствата от 2006

Специалност

Изобразителни изкуства, НХА

Степен

Магистър на изкуствата от 1996

Професионална реализация

ВСУ

2007 – 2010 старши преподавател

2013 – 2017 ръководител катедра „Информатика, визуални изкуства и комуникации”

От 2017 Декан на Архитектурния факултет на ВСУ

 НБУ, НМА

От 2007 – до сега, хоноруван преподавател, дипектор на програма Арт терапия, НБУ

От 2013 – до сега, хоноруван преподавател, Музикотерапия, НМА

Към НПО-та

От 2006 – до сега, лектор на обучителни семинари

 

 

Научни интереси

Изкуствознание и изобразителни изкуства, Съвременно изкуство, Арт терапия

Членство в професионални организации

 

Водени лекционни курсове

Лекции: Основи на абстрактната композиция

Теория и практика на арт терапевтичния процес

Упражнения: Рисуване 1-4, Моделиране и макетиране 1-4, Основи на абстрактната композиция

Визуални и пластични арт терапевтични практики

Учебни пособия

 

Публикации

 1. Иванова, А., Куюмджиева, И. Арт Гастроном – липсващият скандал. Сп. “Изкуство”, 58-59/1998. 9-13.

 2. Иванова, А. „Жълти прозорчета”. Издателство „Омофор”. София, 2001.

 3. Иванова, А., Бояджиева, Н. Арт терапевтични подходи и техники в образованието. Сборник с научни доклади и съобщения от конференция “Хуманизъм и прагматизъм в началото на 21 век”. Издателство “Славена”. Варна, 2001.

 4. Иванова, А. Приложение на креативни интердисциплинарни подходи в социално-педагогическата работа. Сп. “Специална педагогика”, септември, 2002. 63-73.

 5. Ivanova, A. Art Thereutic Practices with Orphan Children in Bulgaria. “1st ART THERAPY – WORLD CONGRESS” , Budapest, Hungary, 2003

 6. Иванова, А. Арт терапията – същност, развитие и приложение. Сборник доклади на CD от „Семинар за докторанти”. Китен, 2003.

 7. Иванова, А. Арт терапевтични практики с деца от домове за отглеждане. Сборник с научни доклади и съобщения от конференция “Образованието и предизвикателствата на 21 век”, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2003.

 8. Иванова, А. Изследване на образователните и психически потребности на децата, лишени от родителска грижа. Сп. “Специална педагогика”, юни, 2003. 74-82.

 9. Иванова, А. Желаното място за обитаване - изследване върху текстове на юноши с образователни дефицити от дом за отглеждане. Сборник с научни доклади и съобщения от конференция “Ценностите на съвременното младо поколение”. София, 2003.

 10. Ivanova, A. Applying Artistic Approaches for Socializing and Educating Orphaned Children. ARTS – THERAPIES – COMMUNICATION. Vol ІІІ. EUROPEAN ARTS THERAPY. 7th bi-annual European Arts Therapies Conference, Madrid, 2003.

 11. Ivanova, A. Art Therapeutic Practices with Orphan Children in Bulgaria. “American Journal of Art Therapy”. №1, 2004. 13-17.

 12. Ivanova, A. Developing Artistic Expression through Art Therapy Method among Orphaned Children. ARTS – THERAPIES – COMMUNICATION. Vol ІV. EUROPEAN ARTS THERAPY. 8th bi-annual European Arts Therapies Conference, Crete, 2006.

 13. Иванова, А. „Развитие на художествения изказ чрез арт терапевтичен метод”, защитена дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 05.07.00-Педагогика (Педагогика на изобразителното изкуство), СНС по Педагогика, СУ”Св.Кл.Охридски”. София, 2006.

 14. Ivanova, A. Uncovering Identity: A Bulgarian Phototherapy Project. „Oblike in metode dela v umetnostni terapiji”. Ljubljana, 2008.

 15. Jellinghaus, K., Ivanova, A. “To Ugarchin and Back: A Bulgarian Photo Project”, USA, 2008.

 16. Иванова, А., Дечев, Ст. Проблеми на преподаването по моделиране и макетиране в специалностите Архитектура и САСС, първи курс. „Доклади от научна конференция с международно участие, ВСУ 2008”. София, 2008.

 17. Иванова, А. За духовното в изкуството a live I. „Доклади от научна конференция с международно участие, ВСУ 2009”. София, 2009.

 18. Иванова, А., Дечев, Ст. Макетиране на централна част от София – представяне на задача от дисциплината моделиране и макетиране във ІІ курс, Архитектура. „Доклади от научна конференция с международно участие, ВСУ 2010”. София, 2010.

 19. Иванова, А. За духовното в изкуството a live II. “Педагогическа ентелехия”. Ес Принт. 2011. 87-98.

 20. Иванова, А., Дечев, Ст. Сборник “Трансформация на куб”, ВСУ „Л. Каравелов”, 2013

 21. Иванова, А., Дечев, Ст. Сборник “Триизмерни мрежи и пластични релефи с основа квадрат”, ВСУ „Л. Каравелов”, 2015

 22. Иванова, А. & Колектив дипломанти. „Практикум по Арт терапия”, Изд. ФДЕПО на НБУ, 2017

Координация, администрация, управление и участие в проекти

1998 - Проект "Арт Гастроном", Център за изкуства Сорос

1999 - Проект "Творчески занимания за деца без семейства от дом “Здравец", гр.Угърчин", Програма за европейско развитие Фар

2000 - Проект "Жълти прозорчета", Фондация Покров

2001 - Проект за документален видеофилм “Съдбата на Вероника”, Европейска Културна Фондация, Център за изкуства Сорос и Фондация Покров

2003 – Проект “Развитие на международните контакти в областта на арт терапията”, Европейски консорциум за арт терапевтично образование и Национален фонд “Култура”

2007 – Участие-експерт в Проект “Еко-център Влахи”, обучителни програми с приложни изкуства

2007 – Проект “Изкуство и приятелство”, СИ Банк, Фондация Радост

2008 – Uncovering Identity: A Bulgarian Photo Project, CEC ARTSLINK Award, Посолство на САЩ, Министерство на културата, Montserrat College of Art

2013 – участие в НИ Проект “Солун – София. Сравнително изследване на паметници на архитектурата през Античността и Средновековието”, ВСУ “Л. Каравелов”

2013 - р-л НИ Проект “Задачи за трансформация на куб в дисциплината Архитектурно моделиране и макетиране”, ВСУ “Л. Каравелов”

2013 – Участие-експерт в Проект “И аз мога да науча български”, Европейски бежански фонд

2014 – р-л НИ Проект „Изследване на методите за формообразуване на триизмерни мрежи“, ВСУ “Л. Каравелов”

2014 – р-л НИ Проект „Разработване и експериментиране на тестова система за обучение и проверка на знанията”, ВСУ “Л. Каравелов”

2016 – р-л НИ Проект „Конструиране на интерактивна художествена изложба – ракурси към градската среда“, ВСУ “Л. Каравелов”

Самостоятелни/авторски художествени изяви

1997 - Галерия “Арт 36” - Живопис и керамика, София

1998 - Център за изкуства Ата, София – Акция "Арт Гастроном" – номинация за Млад художник на годината, списание "Изкуство"

1998 - Видеофилм "Арт гастроном"

1999 - 2001 - Изложба рисунки и керамика "Черно слънце" - София, Пловдив, Кюстендил, Хелзинки (Финландия), кураторски проект

2001 - Детска книга “Жълти прозорчета”, съставителство, редакция, художествен проект и предпечатна подготовка

2008 – Фотоизложба „До Угърчин и обратно – фотографии на младежи, отгледани в дом”, изложбена зала „Средец”, кураторски проект съвместно с Кейт Джелингхаус

2009 - Галерия „Art Center 12” – Рисунки и живопис, София

2016 – Изложба „Ракурси към градската среда”, UNDERGROUND Gallery/Studio, София, по НИ проект с екип от студенти

Групови художествени изяви

1994 - Международна изложба на студентски работи, Университет на изкуствата, Нагоя, Япония

1995 - Студентска изложба, Скопие, Македония

1995 - Ежегодна изложба "Св. Спиридон", Галерия “Шипка”, София

1996 - Студентска изложба, Галерия “100+1”, София

1996 - Дипломни работи на специалност керамика, Галерия “Райко Алексиев”, София

1996 - Конкурс “Cite des Artes”, Галерия “Шипка” - номинация за секция "Млади творци"

1996 - “100 години Академия на изкуствата”, Галерия “Шипка”, София

1997 - Изложба на списание “Изкуство”, Галерия “Шипка”, София

1999 - Изложба "Пренасяне", Лайпциг, Германия

2007 – Стенопис „В кръга на времето”, Давидковата къща, с.Давидково

2008 – Изложба „Разпилени бучки захар”, Читалище с. Давидково, общ. Баните

2009 – PHODAR BIENNIAL’09, ХГ „Илия Бешков”, Плевен

2014 – Пленер „Скорците 2014”, с. Скорците

2014 – Изложба „110 години академично обучение по керамика в НХА”, Галерия „Академия”, София

2015 – Изложба „АРТРОЗАЛИАДА Велико Търново 2015”, Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново

2016 – Изложба „АРТРОЗАЛИАДА Велико Търново 2016”, Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново

2016 – Пленер на студенти и преподаватели от ВСУ, Градска художествена галерия, гр. Берковица

 

 

 

505 0.404

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...