bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close доц. д-р Ваньо Георгиев Assoc. Prof. Dr. Аrtist Aleksandra Ivanova Assoc. Prof. Dr. Eng. Lyuben Lyubenov Senior Lecturer Antoaneta Dimitrova Senior Lecturer Simeona Dzhubrova Senior Lecturer Dr. Artist Nikolay Nikolov Assistant Prof. Borislav Kozarev Senior Lecturer Dr. Artist Stoyan Dechev Informatics Visual Arts & Communications
Close Departments Urban Planning, Theory and History of Architecture Department of Building Construction and Architectural Structures Informatics Visual Arts and Communications
Close Management Departments Degree Programs Изяви на студенти Messages
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни
снимка

Aleksandra Ivanova

Assoc. Prof. Dr. Аrtist

Department of Informatics Visual Arts and Communication

Reception time:
Tuesdays and Thursdays from 13:00 to 15:00


Telephone: 80 29 158
E-mail: alexivanova@yahoo.com

Subjects taught in the department:
Ландшафтна перспектива, 5 сем., 2014, Architecture
Modeling and Scale Modeling 1, 1 сем., 2014, Сivil Engineering and Architecture
Modeling and Scale Modeling 2, 2 сем., 2014, Сivil Engineering and Architecture
Modeling 1, 1 сем., 2014, Architecture
Modelling 2, 2 сем., 2014, Architecture
Fundamentals of Abstract Composition , 1 сем., 2014, Сivil Engineering and Architecture
Fundamentals of Abstract Composition , 1 сем., 2014, Architecture
Drawing 1, 1 сем., 2014, Architecture
Drawing 1, 1 сем., 2014, Сivil Engineering and Architecture
Drawing IV, 4 сем., 2014, Architecture
Drawing 2, 2 сем., 2014, Сivil Engineering and Architecture
Drawing 2, 2 сем., 2014, Architecture
Drawing III, 3 сем., 2014, Architecture
Drawing III, 7 сем., 2014, Architecture
Practical Training - 2 Drawing, 2 сем., 2014, Architecture
---

Education

From 2010

Art History and Visual Arts

Degree

Associate Professor

From 2006

Pedagogue of Arts, Sofia University

Degree

PhD

From 2006

Postgraduate program Art therapy, Ljubjana University

Degree

Specialization in Art Therapy - Visual Arts

From 1996

Visual Arts - Ceramics, National Academy of Arts

Degree

Magister of Arts

Professional experience:

University of Structural Engineering & Architecture (VSU) "Lyuben Karavelov"

 

from 2007 - Assistant Professor

from 2010 - Associate Professor

2013-2017 - Head of Department of Informatics Visual Arts and Communication

from 2017 - Dean of the Faculty of Architecture

 New Bulgarian University

from 2007 – Director of postgraduate program Art Therapy

 National Academy of Music

from 2013 – Associate Professor, Master Program of Music Therapy

NGO

From 2006 – lector in educational seminars

Research interests:

Art History and Visual Arts, Contemporary Arts, Art Therapy

Lecture courses:

University of Structural Engineering & Architecture (VSU) "Lyuben Karavelov": Abstract Composition, Drawing 1-4, Modeling 1-4

New Bulgarian University and National Academy of Music: Theory and Practice of Art Therapy

Publications: 23,

9 in English

 

 1. Иванова, А., Куюмджиева, И. Арт Гастроном – липсващият скандал. Сп. “Изкуство”, 58-59/1998. 9-13.

 2. Ivanova, A. “Little Yellow Windows”, “Omophor”. Sofia, 2001.

 3. Иванова, А., Бояджиева, Н. Арт терапевтични подходи и техники в образованието. Сборник с научни доклади и съобщения от конференция “Хуманизъм и прагматизъм в началото на 21 век”. Издателство “Славена”. Варна, 2001.

 4. Иванова, А. Приложение на креативни интердисциплинарни подходи в социално-педагогическата работа. Сп. “Специална педагогика”, септември, 2002. 63-73.

 5. Ivanova, A. Art Thereutic Practices with Orphan Children in Bulgaria. “1st ART THERAPY – WORLD CONGRESS” , Budapest, Hungary, 2003

 6. Иванова, А. Арт терапията – същност, развитие и приложение. Сборник доклади на CD от „Семинар за докторанти”. Китен, 2003.

 7. Иванова, А. Арт терапевтични практики с деца от домове за отглеждане. Сборник с научни доклади и съобщения от конференция “Образованието и предизвикателствата на 21 век”, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2003.

 8. Иванова, А. Изследване на образователните и психически потребности на децата, лишени от родителска грижа. Сп. “Специална педагогика”, юни, 2003. 74-82.

 9. Иванова, А. Желаното място за обитаване - изследване върху текстове на юноши с образователни дефицити от дом за отглеждане. Сборник с научни доклади и съобщения от конференция “Ценностите на съвременното младо поколение”. София, 2003.

 10. Ivanova, A. Applying Artistic Approaches for Socializing and Educating Orphaned Children. ARTS – THERAPIES – COMMUNICATION. Vol ІІІ. EUROPEAN ARTS THERAPY. 7th bi-annual European Arts Therapies Conference, Madrid, 2003.

 11. Ivanova, A. Art Therapeutic Practices with Orphan Children in Bulgaria. “American Journal of Art Therapy”. №1, 2004. 13-17.

 12. Ivanova, A. Developing Artistic Expression through Art Therapy Method among Orphaned Children. ARTS – THERAPIES – COMMUNICATION. Vol ІV. EUROPEAN ARTS THERAPY. 8th bi-annual European Arts Therapies Conference, Crete, 2006.

 13. Иванова, А. „Развитие на художествения изказ чрез арт терапевтичен метод”, защитена дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 05.07.00-Педагогика (Педагогика на изобразителното изкуство), СНС по Педагогика, СУ”Св.Кл.Охридски”. София, 2006.

 14. Ivanova, A. Uncovering Identity: A Bulgarian Phototherapy Project. „Oblike in metode dela v umetnostni terapiji”. Ljubljana, 2008.

 15. Jellinghaus, K., Ivanova, A. “To Ugarchin and Back: A Bulgarian Photo Project”, USA, 2008.

 16. Иванова, А., Дечев, Ст. Проблеми на преподаването по моделиране и макетиране в специалностите Архитектура и САСС, първи курс. „Доклади от научна конференция с международно участие, ВСУ 2008”. София, 2008.

 17. Иванова, А. За духовното в изкуството a live I. „Доклади от научна конференция с международно участие, ВСУ 2009”. София, 2009.

 18. Иванова, А., Дечев, Ст. Макетиране на централна част от София – представяне на задача от дисциплината моделиране и макетиране във ІІ курс, Архитектура. „Доклади от научна конференция с международно участие, ВСУ 2010”. София, 2010.

 19. Иванова, А. За духовното в изкуството a live II. “Педагогическа ентелехия”. Ес Принт. 2011

 20. Ivanova, A., Dechev, St. Handbook “Transformation of Cube”, VSU "Lyuben Karavelov", 2013

 21. Ivanova, A., Dechev, St. Handbook “3D Girds and Reliefs with a Square Base”, VSU "Lyuben Karavelov", 2015

 22. Иванова, А. & Колектив дипломанти. „Практикум по Арт терапия”, Изд. ФДЕПО на НБУ, 2017

Art exhibitions/

performances

 

8 solo exhibitions/performances

17 participations in group exhibitions in Bulgaria, Macedonia, Germany and Japan

Organizations of student exhibitions;

Exhibitions of art works from children in state-run orphanages;

Exhibitions of Art Brute

Other activities

5 Scientific-research projects, University of Structural Engineering & Architecture (VSU) "Lyuben Karavelov"

9 Art/Art Therapy projects sponsored by Foundation Phare, Pokrov Foundation, European Culture Foundation, Art Center Soros, National Found of Culture, CEC ARTSLINK Award and Ministry of Education

 

 

532 1.210