en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Структура и управление Общо събрание Академичен съвет Контролен съвет Ректорат Основни звена - факултети Обслужващи звена
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Ректорат

Ректор

Rector

Ректор на ВСУ за мандат 2017 - 2020 г. е
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов
тел./факс 802 91 91, rector@vsu.bg

Ректорът ръководи и координира цялостната дейност на училището и го представлява пред други организации и лица в страната и чужбина. За Ректор се избира хабилитиран преподавател, който е на основен трудов договор във ВСУ “Л. Каравелов”. В своята дейност Ректорът се подпомага от Ректорски съвет, включващ заместник-ректорите, главния счетоводител, юрисконсулта, финансовия контрольор и ръководителите на основните звена.

 

Заместник-ректори

Заместник-ректорите подпомагат дейността на ректора и имат право да го представляват в случаите, когато са упълномощени от него.

Заместник - ректор по учебната дейност:

​доц. д-р инж. Любен Любенов

тел. 80 29 110, zrector@vsu.bg

Заместник - ректор по научната дейност и сътрудничеството:

доц. д-р инж. Анита Хандрулева

тел. 80 29 130, zrectorn@vsu.bg

 

 

14 0.011