en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Структура и управление Общо събрание Академичен съвет Контролен съвет Ректор Заместник ректори Ректорат Основни звена - факултети Обслужващи звена
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Ректорат

Ректорат
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1Ректор на ВСУ
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов
tel./fax
80 29 191
rector@vsu.bg
2Зам.-ректор по учебната дейност
доц. д-р инж. Любен Евтимов Любенов
80 29 110zrector@vsu.bg
3Зам.-ректор по научната дейност и сътрудничеството
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева
80 29 130zrectorn@vsu.bg
4Пом.-ректор по административно-стопанската дейност
Иван Пуев Иванов
80 29 118ipuev@vsu.bg
5Главен Счетоводител
Вероника Благоева Цветкова
80 29 140finansi@vsu.bg
6Юрисконсулт
Цветелина Боянова Стоянова
80 29 180ao_hr@vsu.bg
7Финансов контрольор
Васка Кирилова Николова
80 29 150fcont@vsu.bg
8Секретар и Връзки с обществеността
Десислава Венева Димитрова
tel./fax
80 29 120
desislava_d@vsu.bg

 

266 0.093