en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов доц. д-р Благовеста Иванова–Цоцова доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев доц. д-р арх. Ирена Спиридонова доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева-Трайкова ас. арх. Владимир Дамянов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Градоустройство, теория и история на архитектурата
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни
Rector

Борислав Янков Борисов

проф. д.а.н. арх.

Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата" - Ръководител катедра и Ректор на ВСУ

Приемно време и консултации:
сряда 8:00-10:00 ч.


Телефон: 80 29 158
Имейл: erbe@abv.bg

Преподавани учебни дисциплини:
АП 2 - Градски дизайн, 2 сем., 2017, специалност: Дизайн
АП 4 - Интегриран план за градско възст. и развитие, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
АП 5 - пространствено развитие -Терит.устр.план, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
АП ХІV - преддипломен проект, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
Градоустройство, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Градоустройство и недвижимото културно наследство I част, 2 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Градоустройство и недвижимото културно наследство II, 3 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Градоустройство І, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Градоустройство ІІ, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Градски дизайн, 2 сем., 2017, специалност: Дизайн
Жилищни сгради, 3 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Жилищни сгради, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Комуникационно планиране и инженерна инфраструктура, 1 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Културно наследство,кадастър и регулация, 1 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Нови тенденции в архитектурата, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
Практикуване на професията, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
Професията архитект - избираема, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Теория и история на урбанизма /тер.ландш.устр.и градоустр./, 1 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Териториално устройство, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Териториално устройство, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
Териториално, селищно устройство и градоустройство, 5 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
---

Творческа автобиография

Научно звание

Професор по "Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство"

Научна степен

Доктор на архитектурните науки

Служебен адрес

ВСУ „Л. Каравелов”, ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефони

(+359 2) 80 29 158, 855 70 73, 0888 268762

Е- mail

erbe@abv.bg, archbb@abv.bg

Образование, квалификация и професионална реализация

1980 г.

Степен,Специалност

Висше училище по архитектура и строителство - /Университет ”БАУХАУС”/, гр. Ваймар, Германия

магистър архитект, ”Архитектура-градоустройство”

1980-1993 г.

Комплексен научно-изследователски и проектантски институт /КНИПИ/ „Софпроект“

Проектант, ръководител творческо ателие, директор поделение. /Научно изследователски, проучвателни и проектантски дейности/

1983 г.

Грамота за принос в архитектурното творчество, САБ

1986 – 1996 г.

Хоноруван преподавател в катедра „Градоустройство“ към Архитектурния факултет на УАСГ, София

1990 г.

Научна степен

Специалност

Висш институт за архитектура и строителство /сега УАСГ/ гр. София, България

Доктор по архитектура (кандидат на архитектурните науки), тема на дисертационния труд:

”Тенденции в структурното развитие на големите градове и системата на обществените им центрове” /по примера на гр. София/”

1996 г.

Учредител и председател на Сдружение на урбанистите в България /СУБ/

1996 – 1997 г.

„Национален център за териториално развитие и жилищна политика” към МРРБ, /Експерт териториално развитие, градоустройство, архитектура/. Разработване на нормативни документи - „Проектонаредба за обем и съдържание на устройствените планове” към ЗТСУ /сега Наредба №8 на МРРБ/

1997 г.

Учредител и председател на дружество „Градоустройство“ към Съюз на архитектите в България

1998 г.

Консултант към Народното събрание по оценка на Законопроект за регионалното развитие /ЗРР/.

1999 г.

Консултант към НС по оценка на Законопроект за устройство на територията /ЗУТ/.

1999 – 2007 г.

Комисия по градоустройство, строителство, архитектура и жилищна политика – зам. председател и член на комисията по нормативна уредба и местно самоуправление, СОС. Автор на проектонаредба по чл. 56 на ЗУТ.

2002 г.

Специализация по „Публична администрация“ в гр. Лион, Франция и гр. Торино, Италия.

2003 г.

Институт по публично право на Университета Тюлейн, Ню Орлеанс, Луизиана, САЩ,

Сертификат за лектор по „Разработване на проекти за нормативни актове“

от 2004 г.

Удостоверение за „Пълна проектантска правоспособност“ от Камара на архитектите в България

2001-2005 г.

Лектор към Институт по публична администрация и европейска интеграция към МС /и МДААР/ по „Устройство на територията, строителство, регионална политика и стратегическо планиране“

2006 г.

Лектор по устройство на територията и кадастър, устройствени схеми и планове, съдържание, изработване и обявяване, условия и ред за изменения. БСК, ВСУ, Квалификационен център

2006 – 20011 г.

Директор на Национален център за териториално развитие /НЦТР/ към Министерство за регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.

Член на Национален експертен съвет към МРРБ.

от 2007 г.

Висше строително училище "Любен Каравелов", Архитектурен факултет

доцент по „Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство“

от 2008 г. до момента

Ръководител на катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата“.

2008 г.

Почетна диплома на Икономическия университет Варна, катедра „Икономика и управление на строителството“

2008 – 2010 г.

Член на специализиран научен съвет към Висшата атестационна комисия /ВАК/.

2010 г.

Ръководител на колектив в НЦТР към МРРБ, изготвил методически насоки за разработване на Национална концепция за пространствено развитие /НКПР/ на Република България.

2010 г.

Диплом от Национален преглед на българската архитектура, САБ

2011 – 2015 г.

Комисия по устройство на територията и жилищна политика – зам. председател и член на комисията по нормативна уредба и местно самоуправление, Столичен общински съвет

2012 г. – 2017 г.

Декан на Архитектурния факултет във ВСУ „Л. Каравелов“, София.

от 2015 г.

Висше строително училище "Любен Каравелов", Архитектурен факултет

професор по "Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство"

2017 г.

Доктор на архитектурните науки

2017 г. до момента

Висше строително училище "Любен Каравелов"

РЕКТОР

Научни интереси

Научна, преподавателска, консултантска и лекторска дейност в областта на архитектурата, градоустройството, урбанизма, местното самоуправление, публичната администрация и европейската интеграция в УАСГ, УНСС, НБУ, ВСУ.

Членство в професионални организации

Член на неправителствена организация към Съвета на Европа „Столиците на обединена Европа“.

Член на Съюз на архитектите в България. От 1998 г. учредител и първи председател на дружество "Градоустройство към САБ"

1991 г. Учредител на възстановената КАБ и от 2004 г. член с ППП на Камара на архитектите в България, чл. на УС регионална колегия София – град на КАБ, председател на АК

от 1998 г.Учредител и председател на Сдружение на урбанистите в България

Член на специализиран научен съвет по архитектура към ВАК, 2008 – 2010 г.

Публикации

1. Борисов, Б. Моделирането, на общия градоустройствен план - основа за приложение на нови методи в проектирането. Научно-изследователска разработка по тема от плана за НТП в КНИПИ "Софпроект“. София, 1985 г.

2. Борисов, Б. Град в планината – едно мнение за бъдещото развитие на столицата. София, сп. „София“, 1986г., бр. 12

3. Борисов, Б. Тенденции в урбанистичното развитие на столицата - далекоперспективни вариантни проучвания. София, сп. "Териториално и селищно устройство и архитектура", бр. 8, 1987 г. 7-10 с. УДК 711.43.721.001

4. Борисов, Б. София и нейните околности – един нетрадиционен отговор на традиционния въпрос. София, „в. новини“, 1987г.

5. Борисов, Б. Тенденции в урбанистичното развитие на столицата и структурообразуващата роля на системата на обществения център. София, годишник на ВИАС-София, св. IX–Градоустройство и териториално устройство, /1987-1988 г./, том XXXIII. 185-194 с.

6. Борисов, Б. Тенденции в урбанистичното развитие на Столицата и жилищните й територии. Научно-теоретична конференция на ИТИГА при БАН и САБ на тема "Жилищни територии - настояще и бъдеще". София, Библиотека на архитекта, 1989 г. 82-85 с.

7. Борисов, Б. Някои аспекти на обвързване на София с нейното обкръжение. Форми на децентрализация. София, сп. "Териториално и селищно устройство и архитектура“, бр. 4-5, 1989 г.

8. Борисов, Б. Системи и механизми за управление реализацията на градоустройствените решения. Научно-изследователска разработка по тема от плана за НТП в КНИПИ "Софпроект“. София, 1989 г.

9. Борисов, Б. Концепция за териториално и селищно развитие на България и градоустройствено развитие на София. Теоретична разработка, р-л на колектив. София, 1989 г.

10. Борисов, Б. Основни насоки за развитие на социалната, техническата, производствената инфраструктура и условията на околната среда на община "Овча купел“ – гр. София. София, 1989г.

11. Борисов, Б. София в началото на 21 век – методически аспекти. София, 1989г.

12. Борисов, Б., Й. Тангъров. Градоустройствено развитие на София-исторически анализ. Научно-изследователска разработка по тема от плана за НТП в КНИПИ "Софпроект“. София, 1990 г.

13. Борисов, Б. Тенденции в структурното развитие на големите градове и системата на обществените им центрове (по примера на гр. София). Дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор“. ВИАС, София, 1990 г.

14. Борисов, Б. Нормативната реформа не е панацея на градоустройството. София, Арт-Арт, 21.05.1996 г. 7 с.

15. Борисов, Б. Мусмановият план – мит и реалност. София, Арх-Арт, 17.06-24.06.1998 г. 1, 12-13 с.

16. Борисов, Б. Становище относно проектозакон за регионалното развитие. Експертен материал за Народното събрание. София, 12.09.98 г.

17. Борисов. Б. Проектозаконът за устройство на територията и нормативната реформа в областта на териториалното и селищното устройство в България. Рецензия на проекта за ЗУТ за нуждите на Народното събрание. 17.11.1999г.

18. Борисов, Б. Правилник за строителния надзор. Една надежда или поредното разочарование. София, Арх-Арт, 30.06-07.07.1999 г. 3 с.

19. Борисов, Б. Творчество с непреходна стойност. София, Арх- Арт, 08-15.12.1999 г. 7 с.

20. Борисов, Б. Нормативната реформа в ТСУ на кръстопът. Основен доклад на Национална конференция на СУБ. София, 1999 г.

21. Борисов, Б. Нормативната реформа не е самоцел. София, „Арх-Арт-борса, 9-16 февруари 2000 г. 1-11 с.

22. Борисов, Б. Ценностите на градоустройственото законодателство на 20 век и българските традиции в тази област. Основен доклад на Национална конференция на сдружението на урбанистите в България. София, 2000 г.

23. Борисов, Б. Писмо до председателя на Народното събрание на РБългария относно ЗУТ. София, 2000 г.

24. Борисов, Б. София и европейската интеграция. Разр. рамк. програма, 2002 г.

25. Борисов, Б. Достъпността като универсално качество на жизнената среда. Основен доклад на Национална конференция на сдружението на урбанистите в България. САБ, София, 28.04.2001 г.

26. Борисов, Б. Традиции и приемственост - 120 години от създаването на българското законодателство в градоустройството и строителството. София, Арх- Арт, 19.12.2001 г.

27. Борисов, Б. Ремонт на закона за устройство на територията-закономерен етап в нормативната реформа. Основен доклад на Национална конференция на сдружението на урбанистите в България. София, 2001 г.

28. Борисов, Б. Лечението на Закона за устройство на територията - при ясна диагноза.София, Основен доклад на Национална конференция на сдружението на урбанистите в България. София, 2002 г.

29. Борисов. Б. Законът за устройство на територията – дългоочакваният етап в нормативната реформа. Основен доклад на Национална конференция на сдружението на урбанистите в България. София, 2002 г.

30. Борисов, Б. Градоустройството е израз на воля. София, Арх- Арт, 23.01.2002 г., 24 с.

31. Борисов, Б. Принципът на субсидиарност и несъстоялият се дебат по по закона за ОГП София. 2002 г.

32. Борисов, Б. Децентрализация на управлението и прилагане на принципа на субсидиарност. Тенденция за хармонизиране на нормативната уредба. Лекционен материал в Института по публична администрация и евроинтеграция. София, 20.05.2002 г.

33. Борисов, Б. Европейските принципи на субсидиарност и ОУП – София. София, 24.11.2002 г.

34. Борисов, Б. Един от проблемите на проектозакона на камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

35. София, в. АБС, 2003 г.

36. Борисов, Б. Плановият процес и управлението на регионалното развитие и устройството на територията. Традиции и особености на държавната и местна политика. Основен доклад на Национален форум на СУБ под патронажа на президента на РБългария. София, 2005 г.

37. Борисов, Б. Устройственото планиране и инвестиционното проектиране – изменение на ЗУТ, глава 22, техническа правоспособност, чл. 230. Доклад на национална дискусия на тема „Урбанистичната практика в България, София, 28.04.2005 г.

38. Борисов, Б. Демократизиране на урбанистичното планиране, обществената му оценка и ролята на урбаниста – проектант. София, сп. „Столична община“, 03.02.2006г. 12-15 с.

39. Борисов, Б. Концепция за устройствено развитие на Столична община. СО, 2006г.

40. Борисов, Б. Планът на София трябва да се приема от СОС“, „Арх-Арт“, 2006г.

41. Борисов, Б. Национална комплексна устройствена схема - инструмент за провеждане на държавната устройствена политика. Пленарен доклад на Научна конференция с международно участие, Икономически университет гр. Варна, изд.„Наука и икономика“. м.ноември 2007 г. 5 -11 с.;

42. Борисов, Б. Новият общ устройствен план на община Варна – състояние и проблеми. Пленарен доклад на Научна конференция с международно участие, гр. Варна, изд. „Наука и икономика“, 11.2008 г. 10 -22 с.

43. Борисов, Б. НКУС И ЗУТ. Основен доклад на национална конференция с международно участие в НЦТР. София, 2008 г.

44. Борисов, Б. За по-добър ЗУТ. Основен доклад на национална конференция с участието на Министъра на регионалното развитие и благоустройството“. София, 2009 г.

45. Борисов, Б. Становище относно хабилитационен труд „Немската организация на пространството“ на доц. д-р Петър Стоянов за присъждане на научно звание „професор“ по научна специалност „Икономическа и социална география“ (Пространствено и регионално развитие-европейски системи), СУ „Климент Охридски“, 2009 г.

46. Борисов, Б. и И. Кирчев. Общият устройствен план на Стара Загора - първият от летоброенето на демокрацията. Доклад на Научна приложна конференция „Устройствени и архитектурни аспекти в развитието на Стара Загора, м. Октомври 2009 г. 12-16 с.;

47. Борисов, Б. (ръководител на колектив в НЦТР), П. Еврев, Н. Ярловска. Методически насоки за разработване на национална концепция за пространствено развитие на Република България за периода до 2020г. София, декември 2010 г., http://www.mrrb.government.bg/.

48. Борисов, Б. Основни принципи за изработване на нов общ устройствен план на град Самоков. Доклад в Международна научна конференция ВСУ „Любен Каравелов”, м. юни 2010 г, 160-165 с.

49. Борисов, Б. (р-л на колектив на НЦТР). Междинна оценка на областна стратегия за развитие на област с административен център Благоевград 2005 -2015 г., София, 2010 г.

50. Борисов, Б. (р-л на колектив на НЦТР). Междинна оценка на областна стратегия за развитие на Област Стара Загора 2005 - 2015 г., София, 2010 г.

51. Борисов Б. (р-л на колектив на НЦТР). Междинна оценка на областна стратегия за развитие на Област Монтана 2005.- 2015 г., София, 2010г.

52. Борисов, Б. Законите за София. София, „Авангард Прима, 2011г.

53. Борисов, Б. София заслужава по-добър общ устройствен план. София, Арх-Арт-Урбанист, бр. 1, 13-20 януари. 2011 г.

54. Борисов. Б. Методически насоки и принципи при разработване на градоустройствена концепция за опазване и използване на недвижимото културно наследство в рамките на общите устройствени планове на градовете в България. Доклад в Международна научна конференция ВСУ „Любен Каравелов”, м. юни 2012 г. 144-149 с.

55. Борисов, Б. Специфични градоустройствени цели и средства при планиране на територии с неприложена първа регулация (по примера на конкретни градоустройствени разработки за гр. Благоевград и за гр. Стара Загора). Доклад в Международна научна конференция ВСУ „Любен Каравелов”, м. юни 2013 г.370-375

56. Борисов, Б. Градоустройството на проф. Атанас Ковачев“, „Арт-Арх“, 4/2013, 51с.

57. Борисов, Б. Теоретично изследване и анализ на развитието на законодателната рамка в областта на териториалното устройство, градоустройството, инвестиционното проектиране и строителството. Научно-изследователски проект. София, ВСУ „Любен Каравелов“, 15/2014 г.

58. Борисов, Б. Градоустройствен анализ, специализирано проучване и изработване на теоретична концепция – хипотеза за развитие на източната ос на главния градски център на София“, Научно-изследователски проект. София, ВСУ „Любен Каравелов“, 16/2014г.

59. Борисов. Б. Регулацията в инвестиционния процес се превърна в спирачка за икономическото развитие. София, „Строител“, бр. 13/28.03.2014 г., 9 с.

60. Борисов, Б. Принципи и насоки на законодателната реформа в устройството на територията. София, „Строител“, бр.13/28.03.2014 г., 10-11 с.

61. Борисов, Б. Доклад относно законодателната реформа в устройството на територията пред УС на КСБ. София, 2014 г.

62. Борисов. Б. Градоустройството като методически инструмент на публичното планиране. София, Сп. „Инженерни науки“ към БАН, книжка 4/2014 г., 33-46 с.

63. Борисов,Б. Обособяване на нов Дунавски регион в проектозакона за териториално устройство и регионално развитие свързано с ландшафтните особености на територията. Национална конференция с международно участие „Ландшафтите на река Дунав – врата към Европа, Русе, 2014г.

64. Борисов, Б. Законите за София. История за развитието на идеята за особения статут на столичната община в рамките на общото българско законодателство за местната власт и местното самоуправление. Научна конференция „София 135 години столица на България (София кандидат за Европейска столица на културата 2019)“, 23.04.2014г. (www.nationalartgallerybg.org).

65. Борисов, Б. От площада до площада пред парламента – или за метаморфозите в градоустройственото развитие на източната ос на софийския център. Научна конференция „София 135 години столица на България. (София кандидат за Европейска столица на културата 2019)“, 23.04.2014г. (www.nationalartgallerybg.org).

66. Борисов, Б. Законопроект за териториално устройство и регионално развитие. София, „Строител“, бр. 15, година VI, 11.04.2014 г. 19-22 с.

67. Борисов, Б. Законопроект за градоустройството. София, „Строител“, година VI, 06.06.2014 г., 19-37 с.

68. Borisov, B. Spatial planning in regional planning of agricultural land sand rural areas“. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 21 (No 4) 2015, 751-756, (ISSN 1310-0351).

69. Borisov, B. General Development master plans аs a tool for Solving practical problems in agriculture. Bulgarian Journal of Agricultural Science,21 (No6) 2015, (ISSN 1310-0351).

70. Borisov, B. The methodology of thenational spatial development concept of the repuplic of Bulgariaby 2020. The journal Management Reseach and Practice (MRP), Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania, Volume 7, Issue 2. 2015. 57-70 (ISSN 2067-2462).

71. Borisov, B. Methodological aspects of normative regulation of spatial planning as a specificpart of the professional field "Architecture, construction and geodesy" in technical sciences. Serbia, Novi Sad, Conference HeadiningiNDiS, 13TH Iternational scientific conference. 2015.

72. Borisov, B. Spatial concept for the integration of tourism and immovable cultural heritage in the general development plans in municipality. Serbia, Novi Sad, Conference HeadiningiNDiS, 13TH Iternationalscientificconference. 2015.

73. Borisov, B. Tourism as criterion for defining the region in the territorial development zoning of Bulgaria. Serbia, Novi Sad Conference HeadiningiNDiS, 13TH Iternational scientific conference. 2015.

74. Борисов, Б. Градоустройството на Благоевград. София, Авангард Прима, 2015, ISBN 978-619-160-457-9, 148 с.

75. Борисов, Б. Градоустройството на Стара Загора, София, Авангард Прима, 2015, ISBN 978-619-160-460-9, 164 с.

76. Борисов, Б. 2015. Градоустройството на Самоков, София, Авангард Прима, 2015, ISBN 978-619-160-462-3, 139 с.

77. Борисов, Б. 2015. Опорните планове в устройството на територията, ISBN 978-954-331-062-3. 60 стр. ВСУ „Любен Каравелов“. Ел. учебник.;

78. Борисов, Б. Историческо развитие на градоустройството. София, ВСУ„Л.Каравелов“, 2015, 119 стр., (ISBN 978-331-061-6), ел. учебник.

79. Борисов, Б. Кои сме в същност ние? и граждани, и професионалисти.“ (Архитектурно-художественият синтез „1300 години България“- монументален паметник на своето време“), „Авангард Прима“, София, 2015г., 230 стр., ISBN N 978-619-160-461-6

80. Борисов, Б. Практикуване на професията, специалност „Архитектура”, http://my.vsu.bg/moodle/. ВСУ „Любен Каравелов“. 2015г. WEB базиран курс;

81. Борисов, Б. История на градоустройството, специалност „Архитектура” ВСУ „Л. Каравелов“. 2015г. http://my.vsu.bg/moodle/. WEB базиран курс.

82. Борисов, Б. Архитектурно-художественият синтез „1300 години България“- монументален паметник на своето време. Списание „Архитектура“, бр. 1/2015, 26-28 с.

83. Борисов, Б. Възникване и развитие на нормативния регламент в традиционното териториално устройство на България до 1990 г., София, изд. „Авангард Прима“, 2016 г. ISBN 978-619-160-573-6

84. Борисов, Б. Развитие на нормативният регламент в териториалното устройство на България от 1990 г. до 2012 г. София, изд. „Авангард Прима“, 2016 г. ISBN 978-619-160-574-3

85. Борисов, Б. Нормативният регламент в териториалното устройство на Германия. София, изд. „Авангард Прима“. 2016 г. ISBN 978-619-160-575-0

86. Борисов, Б. Нормативният регламент в териториалното устройство на България - теоретични обобщения и предложения за законодателна реформа. София, изд. „Авангард Прима“, 2016 г. ISBN 978-619-160-576-7

87. Borisov, B. The eastern axis of Sofia city center. International Scientific Conference BASA'2016

88. Borisov, B., Kovachev, A. Territorial planning and town planning or spatial planning and urbanism?, VIIIth International Scientific Conference оn Architecture And Civil Engineering ArCivE 2017, 01 – 03 June 2017, Varna, Bulgaria

89. Borisov, B. Humanizing of The Western Axis of The Sofia Center. XVII International Scientific Conference VSU'2017

90. Borisov, B. Gutachten auf die Dissertationsschrift von Hofbauer “Public-Private-Rartnership in der Stadtentwicklung. Moglichkeiten der Anwendung von PPP bei der Konversion von Brachflachen in Osterreich”. Institut fur Stadtebau der TU Graz. 22.03.2018

Специализации

Обмяна на професионален опит в Германия, Австрия, Русия, Италия, Франция. Редовно участие в разработването на редица законови и подзаконови нормативни документи в областта на архитектурата, градоустройството и регионалното развитие

Награди и по-големи проекти и реализации

Ръководител в научно-приложни и художествено-творчески разработки. Редица спечелени национални конкурси, многобройни проектиране и реализирани архитектурни и градоустройствени обекти, ръководство и авторство в приложни разработки реализирани в България, между които:

· ЗРП за жилищен комплекс „Левски – Г”- София;

· ЗРП “Централна градска част” гр. Брезник

· ЗРП (Застроителен и регулационен план) за местност бул. “Сливница”- София ;

· ЗРП кв.”Горна баня”- София;

· Общ устройствен план на град Божурище и землищата на Гурмазово и Пролеша, 2007г., ръководител на колектив;

· Схема на регионалните връзки – град и община Благоевград, към ОУП Благоевград 2008г. ръководител на колектив;

· Специализирано устройствено проучване за вторичен градски център на територията на „Сточна гара” - София, април 2008г. в съавторство с френски колектив;

· Общ устройствен план на град Варна, 2006-2011г., член на колектива;

· План на устройствените зони за територията на гр. Благоевград и землището му, юни 2008г., ръководител на колектив;

· План за регулация и застрояване – актуализация за ж.к. „Ален мак”, град Благоевград, май 2008г., ръководител на колектив;

· План за регулация и застрояване – актуализация за ж.к. „Орлова чука”, град Благоевград, май 2008г., ръководител на колектив;

· План за регулация и застрояване – актуализация за ж.к. „Еленово 1”, град Благоевград, май 2008г., ръководител на колектив;

· План за регулация и застрояване – актуализация за ж.к. „Еленово 2”, град Благоевград, май 2008г., ръководител на колектив;

· Изменение на план за регулация и застрояване на централна градска част - гр. Божурище, 2009г., ръководител на колектив;

· Специализирано устройствено проучване за изменение (актуализация) на общия устройствен план на град Стара Загора, февруари 2009г., ръководител на колектив;

· Специализирано устройствено проучване за изменение на общия устройствен план на град Самоков, април 2009г., ръководител на колектив;

· Специализирано устройствено проучване за изменение на общия устройствен план на град Кюстендил, 2009г., ръководител на колектив;

· Специализирано устройствено проучване за историческото развитие на град Самоков и неговото културно – историческо наследство, ръководител на колектив;

· Специализирано устройствено проучване за бившия ХИПОДРУМ (имот с номер 000002 в землището на Филиповци с ЕКАТТе 99128, район „Люлин”, Столична община и имот 000027 в землището на с. Иваняне с ЕКАТТЕ 32216, район „Банкя”), Столична община, декември 2009г. ръководител на колектив;

· ПУП - С.О. „Планова”, гр. Варна, План за улична регулация, 2009г., ръководител на колектив;

· ПУП - С.О. „Сълзица”, гр. Варна, План за улична регулация, 2009г., ръководител на колектив;

· ПУП - С.О. „Зеленика”, гр. Варна, План за улична регулация, 2009г., ръководител на колектив;

· ПУП - К.К. „Чайка”, гр. Варна, План за улична регулация, 2009г., ръководител на колектив;

· Концепция-техническо предложение за изготвяне на Общ устройствен план на град Плевен, 2010г., ръководител на колектив;

· Ескизен проект-Концепция на план за улична регулация на зона „Юг-1”, район „Южен”, град Пловдив, април 2010г., ръководител на колектив;

· План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс “Люлин – 5 м.р.”, град София 2010г., ръководител на колектив;

· Общ устройствен план на община БлагоевграД, приет февруари 2011г., ръководител на колектив;

· Общ устройствен план на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии, приет май 2011г., ръководител на колектив;

· Общ устройствен план на част от община Батак - курорт „Язовир Батак”, 2009-2010г, приет от Общинския съвет, ръководител на колектив;

· Общ устройствен план на град Самоков и крайградската територия, приет на ОЕСУТ в процедура на одобряване от Общински съвет, ръководител на колектив.

· Предпроектни проучвания и концептуални проекти за подробен устройствен план за нова жилищна структура в с. Мало Бучино, район „Овча купел”, гр. София, май 2013г.;

· Обшустройствен план на община Кочериново 2015г.

· Жилищна сграда в кв. Драгалевци, гр. София

· Ресторант, ул. Атанас Узунов, гр. София

· Жилищна сграда, ул. Попова шапка, гр. София

· Жилищна сграда, ул. Георги Минчев, гр. София

· Жилищна сграда, ул. Евстати Пелагонийски“, гр. София

· Сграда за обществено обслужване, НПЗ Средец“, гр. София

· Сграда за обществено обслужване, ул. Вардар“, гр. София

· Жилищни сгради гр. Варна, местност Вилна зона

· Жилищни сгради гр. Варна, местност к.к. Чайка

· Сграда за обществено обслужване, ул. Одоровци, гр. София

· Сграда за обществено обслужване, кв. Бенковски, гр. София

· Жилищна сграда, ул. Каменица, кв. Горна баня, гр. София

· Жилищна сграда, ул. Отдих, кв. Горна баня, гр. София

· Жилищна сграда, ул. Бойчо Огнянов, кв. Овча купел, гр. София

· Жилищна сграда, ул. Николай Хрелков, кв. Горна баня, гр. София

· Жилищна сграда, с. Гълъбник, община Радомир

· Жилищна сграда, ул. Тодор Влайков, ж.к. Люлин, гр. София

· Сграда за обществено обслужване, ж.к. Люлин – 1м.р., гр. София

· Жилищна сграда, ул. Класова борба, ж.к. Люлин, гр. София

· Жилищна сграда, ж.к. Люлин-център, гр. София

· Сграда за обществено обслужване, кв. Обеля, гр. София

· Жилищна сграда, кв. Враждебна, гр. София

· Инвестиционен проект за реконструкцията на болницата в гр. Карлово;

· Супемаркет в гр. Велико Търново;

· Складово стопанство за съхранение на отработени масла, УПИ II, " За автокомплекс и бензиностанция", кв.1, м."Южна тангента"- II част, гр. София;

· Жилищна сграда, ул. 646, кв. Горна баня, гр. София и др.

· Сграда за обществено обслужване, магазини и трафопост в УПИ І-297,298,300, кв.286, ”Левски- бул.Ботевградско шосе-рамка”, гр. София

и много други жилищни, обществени и производствени сгради, както и градоустройствени проекти.

 

533 0.226

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...