bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
Assoc. Prof. Dr. Blagovesta Ivanova-Tsotsova доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев Assoc. Prof. Dr. Architect Irena Spiridonova доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева-Трайкова ас. арх. Владимир Дамянов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Urban Planning, Theory and History of Architecture
Close Departments Urban Planning, Theory and History of Architecture Department of Building Construction and Architectural Structures Informatics Visual Arts and Communications
Close Management Departments Degree Programs Изяви на студенти Messages
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни
Снимка

Dimitar Vlasarev

Assoc. Prof. Dr. Architect

Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Reception time:
Wednesday 10:00 - 12:00


Telephone: 80 29 172
E-mail: dvlasarev@abv.bg

Subjects taught in the department:
Agricultural Buildings, 5 сем., 2014, Architecture
АП 2 - Комуникационно транспортна схема и инженерно-техническа инфраструктура; културно историческо н-во, 1 сем., 2017, Урбанизъм
АП 4 - Интегриран план за градско възст. и развитие, 2 сем., 2017, Урбанизъм
АП 6 - Общ устройствен план, 2 сем., 2017, Урбанизъм
Architectural Design 9 – Industrial Buildings 1, 7 сем., 2014, Architecture
Architectural Design 7 - Agricultural Buildings, 6 сем., 2014, Architecture
Architectural Design 8 – Urban Planning 1, 7 сем., 2014, Architecture
Architectural Design 10 - Urban Planning 2, 8 сем., 2014, Architecture
Architectural Design 11 - Industrial Buildings ІІ, 8 сем., 2014, Architecture
Architectural Design 13 - Urban Planning and Landscape Architecture, 9 сем., 2014, Architecture
Urban Planning 1 , 6 сем., 2014, Architecture
Urban Planning 2, 7 сем., 2014, Architecture
Локализация и застрояване на свободен терен на нови инвестиционни инициативи, 2 сем., 2017, Урбанизъм
Industrial Buildings 1, 6 сем., 2014, Architecture
Industrial Buildings 2, 7 сем., 2014, Architecture
Practical Training - 5 Urban Planning, 6 сем., 2014, Architecture
---
AD - Industrial and Agrarian Buildings, 7 сем., 2011, Сivil Engineering and Architecture
Industrial and Agrarian Buildings, 6 сем., 2011, Сivil Engineering and Architecture

Образование

2012 - 2014

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Образователна и научна степен Доктор

Професионално направление

5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
(02.17.09 - "Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство")

Специалност Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли

2005

Камара на архитектите в България

Наименование на придобитата квалификация

Удостоверение за "Пълна проектантска правоспособност"

1981 - 1983

Висш институт за архитектура и Строителство /сега УАСГ / гр. София, България

Наименование на придобитата специалност

Удостоверение за специализация по промишлени сгради и територии - със срок на обучение две години. (02.17.05 - Магистър)
Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли (02.17.05)

1975 - 1980

Висш институт по архитектура и строителство /сега УАСГ / гр. София, България (Магистър - архитект)

Специалност

02.17.05 Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“ (Магистър)

1969 - 1973

Строителен техникум „Христо Ботев“ - София (строителен техник)

Специалност

Строителство и архитектура

Професионална реализация
2015 - до сега

ВСУ „Л. Каравелов”

Длъжност:

Доцент по научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“

2010 - 2015

ВСУ „Л. Каравелов”

Длъжност: Главен асистент към катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата”, Архитектурен факултет

2008 - 2010

ВСУ „Л. Каравелов”

Длъжност:

Асистент към катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата”, Архитектурен факултет

1999 - 2008

Главен архитект на Община Костинброд

1997 - 1999

Главен архитект на Община Крумовград

1993 - 1996

Архитект на свободна практика

1991 - 1993

ДФ „Промишлено строителство – Универсалстрой”

 

Архитект – ръководител отдел

1980 - 1991

КИПП „Агропромпроект”

 

Контролен специалист - проектант

1984 - 1985

Хоноруван преподавател в УАСГ

Научни интереси

Научна, преподавателска, консултантска и лекторска дейност в областта на архитектурата, градоустройството и урбанизма към ВСУ „Л.Каравелов”, ВСУ „Черноризец Храбър“; УАСГ

Членство в професионални организации

Съюз на архитектите в България

Камара на архитектите в България

Водени занятия

САСС-III. Териториално, селищно устройство и градоустройство I

САСС- IV. Териториално, селищно устройство и градоустройство II

САСС- IV. Промишлени и аграрни сгради

САСС- III. Ландшафтна архитектура и озеленяване

Издадени учебни пособия

Власарев Д. Ръководство за учебна практика по градоустройство „Разглеждане на градоустройствени комплекси“ (на примера на централна градска част гр. Самоков и гр. Кюстендил). ВСУ „Любен Каравелов“ София, 2014, 90с. (ISBN: 978-954-331-055-5)

Власарев Д. Указания и примерни проучвания за изготвяне на курсови проекти и учебна практика за студенти, по дисциплината градоустройство - ВСУ „Любен Каравелов“

Л. Сиврив, Д. Власарев Кратък лекционен курс промишлени сгради - модул 1 (учебно помагало)

Л. Сиврив, Д. Власарев Кратък лекционен курс по устройствено планиране на промишлени територии - модул 2 (учебно помагало)

Публикации

Монографии[1]:

Власарев Д. Устройствени  и технологични структури за хранително-вкусовата промишленост. На примера на малките и средни предприятия. Изд. ВСУ „Любен Каравелов“, София, 2014, 127с., (ISBN: 978-954-331-053-1)

Власарев Д. Териториално-устройствено проектиране за сгради и комплекси на хранително-вкусовата промишленост и земеделието. Изд. ВСУ „Любен Каравелов“, София, 2014, 109с., (ISBN:978-954-331-056-2)

Власарев Д. Зелената система на малките производствени зони и микрорайони от земеделието и хранителната промишленост. Изд. ВСУ „Любен Каравелов“, София, 2014,107с., (ISBN:978-954-331-059-3)

Власарев Д. Устройствена конверсия на бившите селскостопански дворове за нови производства на промишлеността и селското стопанство, благоустрояване и зелена система. На примера на земеделските клъстери от малки и средни предприятия. Изд. ВСУ "Любен Каравелов", гр. София, 2018, 111 с., e-book ISBN: 978-954-331-084-5 pdf Пълен текст

Власарев Д. Устройствена конверсия на бившите селскостопански дворове за нови производства на промишлеността и селското стопанство, благоустрояване и зелена система. На примера на земеделските клъстери от малки и средни предприятия. Изд. ВСУ "Любен Каравелов", гр. София, 2018, 111 с., ISBN: 978-954-331-083-8

Статии в научни списания:

Власарев Д. Студентски проекти със социална насоченост в направление „Индустриални и транспортни сгради и комплекси“ приета за печат в Годишника на УАСГ - раздел „Архитектурно образование“ януари, 2015г - част1 (за хора с физически и психически увреждания)

Власарев Д. Студентски проекти със социална насоченост в направление „Индустриални и транспортни сгради и комплекси“ приета за печат в Годишника на УАСГ - раздел „Архитектурно образование“ януари, 2015г - част2 (за хора със специфичен устройствен режим и функция)

Власарев Д., Н.Петков.Място и роля на агростопанските територии в системата „ТРУД“и устройственото им планиране. в. Строител, бр. 33/15.08.2014, с.27

Власарев Д. Функционално естетическата роля на зелената система в

агропроизводствените  територии (на примера на малките и средни предприятия край град София). Разгледана от редакционен съвет на списание „Архитектура“10.03.2015г.,

Доклади на научни конференции:

 1. Власарев Д. Устройствени решения за сградите и териториите на зърнобазите и фуражните бази. Международна научна конференция ВСУ‘2017, 8-9 юни 2017, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2017, том III 363-369 c.  (ISSN 1314-071X)
 2. Власарев Д. Ролята на зелените пространства от централната градска част на гр. Кюстендил – устройствени маршрути. Международна научна конференция ВСУ‘2017, 8-9 юни 2017, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2017, том III 357-362 c.  (ISSN 1314-071X)
 3. Власарев Д. Възможности за обновяване на централна градска част на град Кюстендил – балнеологични устройствени маршрути. Международна научна конференция ВСУ‘2017, 8-9 юни 2017, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2017,  том III 351-356 c.  (ISSN 1314-071X)
 4. Власарев Д. Възможности за обновяване на централната градска част на гр. Кюстендил с културно- историческа насока. Експониране на археологията от древна Пауталия – археологически маршрут. Международна научна конференция ВСУ‘2017, 8-9 юни 2017, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2017, том III 345-350 c.  (ISSN 1314-071X)
 5. Власарев Д. Клъстерни структури в земеделието, агроекология и биоземеделие. Международна научна конференция ВСУ‘2017, 8-9 юни 2017, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2017, том III 339-344 c.  (ISSN 1314-071X)
 6. Власарев Д. Рекреационните оси в производствените зони. Международна научна конференция ВСУ‘2017, 8-9 юни 2017, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2017, том III 333-338 c.  (ISSN 1314-071X)
 7. Власарев Д. Устройствена конверсия на някои агростопански територии за земеделски клъстери, функционални и обемно пространствени решения – на примера на мелнични комплекси. Международна научна конференция ВСУ‘2017, 8-9 юни 2017, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2017, том III 156-161 c.  (ISSN 1314-071X)
 8. Власарев Д. Устройствена конверсия на търговската улица „Цар Освободител“ с прилежащите й квартали от централната градска част на град Кюстендил. Международна научна конференция ВСУ‘2017, 8-9 юни 2017, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2017, том III 151-155 c.  (ISSN 1314-071X)
 9. Власарев Д. Роля и място на рекреационните оси в производствените зони и микрорайони. ВСУ 2017, 01-03 юни 2017г., Варна стр. 106-111, (ISBN: 2535-0781)
 10. Власарев Д. Малки и средни предприятия – клъстерни структури на зърносъхранение и зърнопреработка – архитектурни решения. ВСУ 2017, 01-03 юни 2017г., Варна стр. 112-121, (ISBN: 2535-0781)
 11. Власарев Д. Агростопански и индустриални клъстери. Планиране на териториите им в рамките на малките производствени зони и микро райони. Международна научна конференция ВСУ 2016, 15-17 септември 2016г., Варна стр. 591-596, (ISBN: 978-954-92866-4-0)
 12. Власарев Д., Петков Н.Зелените площи на ген плана на малкото и средното предприятие с агростопанско предназначение. Международна научна конференция ВСУ 2016, 15-17 септември 2016г., Варна стр. 597-601, (ISBN: 978-954-92866-4-0)
 13. Власарев Д. Оптимизиране на териториите на добивни предприятия от земеделието по отношение, застрояване, икономичност и целесъобразност на строителния план (по примера на зърнопреработвателните комплекси) Международна научна конференция ВСУ 2016, 15-17 септември 2016г., Варна стр. 602-608, (ISBN: 978-954-92866-4-0)
 14. Власарев Д. Устройствено планиране на агросопанските клъстери от малките производствени зони и аграрни микро райони. Международна научна конференция ВСУ 2016, 15-17 септември 2016г., Варна стр. 609-615, (ISBN: 978-954-92866-4-0)
 15. Власарев Д. Зелената система агростопанските територии – роля и значение в устройственото им планиране. Международна научна конференция ВСУ 2016, 15-17 септември 2016г., Варна стр. 616-620, (ISBN: 978-954-92866-4-0)
 16. Власарев Д. Зониране и композиция на зелената система от производствените комплекси на индустриалния микро район. Международна научна конференция ВСУ 2016, 15-17 септември 2016г., Варна стр. 621-624, (ISBN: 978-954-92866-4-0)
 17. Власарев Д., Андрей Андреев, Планиране на рекреационна ос и парк на град Костинброд. Международна научна конференция ВСУ‘2016, 9-10 юни 2016, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2016, том III 203-209 c.  (ISSN 1314-071X)( С=1)
 18. Власарев Д., Андрей Андреев, Малки и средни предприятия, анализ и резултати от устройствено проучване за планиране на комплекси от производствени клъстери. Международна научна конференция ВСУ‘2016, 9-10 юни 2016, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2016, том III 209-215 c. (ISSN 1314-071X)( С=1)
 19. Власарев Д., Андрей Андреев, Сгради за съхранение на плодове и зеленчуци, актуални решения и принципи на проектиране, консервни предприятия за плодове и зеленчуци, съвремени проблеми. Международна научна конференция ВСУ‘2016, 9-10 юни 2016, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2016, том III 215-221 c. (ISSN 1314-071X)( С=1)
 20. Власарев Д., Обемно пространвено проучване на агростопанската територия, условия за целесъобразност и икономичност на решението на аграрния УПИ (на примера на микрорайон "Мировяне"). Международна научна конференция ВСУ‘2016, 9-10 юни 2016, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2016, том III 221-229 c. (ISSN 1314-071X)( С=1)
 21. Власарев Д., Антон Гороломов, Актуални архитектурни тенденции на предприятия за произоводство на захарни изделия. Международна научна конференция ВСУ‘2016, 9-10 юни 2016, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2016, том III 245-446 c.(ISSN 1314-071X)( С=1)
 22. Власарев Д., Андрей Андреев, Усторойствени решени на малки земеделски клъстери в планинските и полупланинските райони. Международна научна конференция ВСУ‘2016, 9-10 юни 2016, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2016, том III 456c. (ISSN 1314-071X)( С=1)
 23. Власарев Д. СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА КРАЙГРАДСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА МАЛКИЯ (САТЕЛИТЕН ) ГРАД, Д. Власарев, VIII Научна конференция с международно участие, ВСУ 29- 30 май. 2008 г., том II, София (под ред. проф. д-р инж. Ц. Ценков; доц. д-р инж. Д. Партов) IX-140-142
 24. Власарев Д. АКТУАЛНИ ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОМИШЛИНИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ НА МАЛКИЯ ГРАД, Б. Манчева – Велкова, Д. Власарев, IX Международна научна конференция, ВСУ 4-5 юни 2009 г., том III, София (под ред. проф. д-р инж. Ц. Ценков; доц. д-р инж. Д. Партов) III - 24-27
 25. Власарев Д. АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ТЕРЕНИТЕ С АГРАРНО-СТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ОУП НА МАЛКИЯ ГРАД, Д. Власарев, X Международна научна конференция,  ВСУ 3-4 юни 2010 г., том II (под ред. проф. д-р инж. Ц. Ценков; доц. д-р инж. Д. Партов) III-155-159
 26. Власарев Д. ТЕРИТОРИАЛНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С АГРАРНО СТОПАНСКИ ФУНКЦИИ И МЯСТОТО ИМ В ЧЕРТИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, Д. Власарев, XI Международна научна конференция , ВСУ 2-3 юни 2011г., том II (под ред. проф. д-р инж. Ц. Ценков; доц. д-р инж. Д. Партов) III-219-224
 27. Власарев Д. ЗЕЛЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА АГРО-ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ КОМПЛЕКСИ, РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ НА МАЛКИЯ ГРАД, Д. Власарев, XI Международна научна конференция , ВСУ 2-3 юни 2011г., том II (под ред. проф. д-р инж. Ц. Ценков; доц. д-р инж. Д. Партов) III-265-269
 28. Власарев Д. АКТУАЛНИ ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПЛАНИРАНЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ДВОРОВЕ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ФУНКЦИИ, Б. Манчева - Велкова, Д. Власарев, XII Международна научна конференция,  ВСУ 7-8 юни 2012 г. том II (под ред. проф. д. т. н. инж. К. Казаков; доц. д-р инж. Р. Иванов;  доц. д-р инж. Д. Партов) IV-123-126
 29. Власарев Д. ОБОСОБЯВАНЕ НА АГРОСТОПАНСКИ ЗОНИ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ИЗВЪН ТЯХ В СЕЛИЩНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ С АГРОСТОПАНСКИ ФУНКЦИИ ОТ МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ, Д. Власарев, XII Международна научна конференция, ВСУ 7-8 юни 2012 г. том II (под ред. проф. д. т. н. инж. К. Казаков; доц. д-р инж. Р. Иванов;  доц. д-р инж. Д. Партов) CD
 30. Власарев Д. Териториална локализация на производствените комплекси за аквакултури. Доклади XIII Международна научна конференция ВСУ‘2013, 6-7 юни 2013, София (под ред. В. Стоянов, М. Хамова и Д. Партов) ВСУ‘2013, том III, III-389-394с. (ISSN 1314-071X)
 31. Власарев Д. Санитарно-защитни мерки при планирането на агростопанските територии - параметри и показатели на застрояване. Доклади XIV Международна научна конференция ВСУ‘2014, 5-6 юни 2014, София (под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2014, том III, 222-227с. (ISSN 1314-071X)
 32. Власарев Д. Интегрирани агростопански структури, видово разнообразие в устройствените решения. Доклади XIV Международна научна конференция ВСУ‘2014, 5-6 юни 2014, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2014, том III, 228-232с. (ISSN 1314-071X)
 33. Власарев Д., Н.Петков.Място и роля на агростопанските територии в системата „ТРУД“и устройственото им планиране. Доклади XIV Международна научна конференция ВСУ‘2014, 5-6 юни 2014, София (под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2014, том III, 233-237с. (ISSN 1314-071X)
 34. Власарев Д. Функционални и технологични структури на малки предприятия (складови бази за плодове и зеленчуци и винарски изби) в планински и полупланински райони. Международна научна конференция, Варна‘2014, 11-13 септември 2014, Варна. (под ред проф. Н. Игнатиев и проф. К. Казаков) 162с. (ISBN: 978-619-160-363-3)
 35. Власарев Д. Функционални и технологични структури на малки предприятия за добив на месо и мляко в планински и полупланински райони. Международна научна конференция, Варна‘2014, 11-13 септември 2014, Варна. (под ред проф. Н. Игнатиев и проф. К. Казаков) 163с. (ISBN: 978-619-160-363-3)
 36. Власарев Д. Функционални и технологични структури на зърно-преработвателните сгради и комплекси в полските райони. Международна научна конференция, Варна‘2014, 11-13 септември 2014, Варна. (под ред проф. Н. Игнатиев и проф. К. Казаков) 164с. (ISBN: 978-619-160-363-3)
 37. Власарев Д., Петков Н. Устройство и планиране на проблемни брегови зони за продоволствие с храни. Международна научна конференция, Варна‘2014, 11-13 септември 2014, Варна. (под ред проф. Н. Игнатиев и проф. К. Казаков) 163с. (ISBN: 978-619-160-363-3) ( С=1)
 38. Савов Р., Власарев Д. ,Жекова Цв. Устойчиво развитие на зоните на хранително-вкусовата промишленост в проблемните брегови зони от черноморското ни крайбрежие. Международна научна конференция, Варна‘2014, 11-13 септември 2014, Варна. (под ред проф. Н. Игнатиев и проф. К. Казаков) 163с. (ISBN: 978-619-160-363-3)
 39. Власарев Д.,Александър Кехайов, Устройствена конверсия на бившите селскостопански дворове в нови агростопански комплекси . Международна научна конференция ВСУ‘2015, 4-5 юни 2015, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2015, том III 196-201 c. (ISSN 1314-071X)( С=1)
 40. Власарев Д.,Александър Кехайов, Функционално-естетическата роля на зелената система в промишлените територии. Международна научна конференция ВСУ‘2015, 4-5 юни 2015, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2015, том III 189-195 c. (ISSN 1314-071X)( С=1)

Постери на научни форуми:

Място и роля на агростопанските територии в системата „ТРУД“и устройственото им планиране. XIV Международна научна конференция ВСУ‘2014, 4-5 юни 2014, София

Функционално-естетическата роля на зелената система в промишлените територии.

XV Международна научна конференция ВСУ‘2015, 4-5 юни 2015, София.
 

[1] научно съчинение, което изчерпателно засяга един въпрос, една тема

Специализации

Обмяна на професионален опит в Германия и Русия

Награди, по-големи проекти и реализации

- Награда на САБ за най-добър дипломен проект за 1980г. по дисциплината промишлени сгради и територии.

- Мелничен комбинат 750 т/24 ч - София, (държавна награда);
 

Научни, научноприложни и художественотворчески разработки:

- Проект за архитектурно оформяне и изпълнение на фасадните стени и елементи на главния корпус на мелничен комбинат 750т./24ч. 1982-1985г. - гр. София

-Проекто предложение за рекреационна ос и парк ; Град Костинброд 2015г. В колектив арх инж Андрей Андреев

 

Приложни разработки, реализирани в практиката:

- (1980-1981г.) Търговска база с плодохранилище - реализация - гр. Велико Търново (преустройство и реконструкция)

- (1982 - 1985г.) Мелничен комбинат гр.София 750т/24ч – реализация – новопроектиран обект: (Генплан; Главен производствен корпус; Мелничен блок с подготвителни клетки и силоз за брашно; Административно-битова сграда с лаборатория; Гараж с РМЦ)

- (1985-1987г.) Мелничен комбинат – гр. Добрич 250т/24ч, реализация:  (Генплан; Главен производствен корпус; Мелничен блок с подготвителни клетки и силоз за брашно; Административно-битова сграда с лаборатория; Гараж с РМЦ)

- (1986-1987) Опитна станция по тютюна гр. Гоце Делчев – реализация: (Слънчева и огнева тютюносушилня; вегетационни постройки и др)

- (2001г.) Цех за зеленчукови полуфабрикати и консерви

- (1997-1998) Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ на център I-ви район гр.Костинброд, кв.132;

(1997- 2008 г.)

- Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ на гр. Костинброд – кв. 108 – „Общински пазар”; 

- Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ на центъра на с. Петърч – кв.53 и кв. 74; 

- Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ махала „Хаджия” – кв. 73 и 73А и кв. 69 – с. Петърч; 

- Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ на центъра на с. Безден – кв. 25; 

- Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ на в.з. с.Безден – кв. 13 УПИ ІV-66 и УПИ ХХІ-72 от кв.13;

- Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ на с. Опицвет (стопански двор) и кв. 29;

- Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ на центъра на с. Бучин проход – кв.11 (проекто-предложение); 

- Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ на кв. 32 – с.Градец; 

- Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ на кв. 16 и кв. 13 на с. Драговищица; 

- Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ на с. Голяновци – кв.5 и 25.

- Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП – ПЗ/ за имот № 622038, идентичен с 022038 в землището на с. Шияковци1 м. Средорек за нискоетажно жилищно застрояване в паркова среда, градоустройство;

- Изменение на ПУП – ПРЗ – гр. Костинброд, кв. 61 – УПИ ХХ-4122, УПИ ХХІ-4122, УПИ ХХІІ-4122, УПИ ХХІІІ-4122 и УПИ ХХІV-4122.

- Работен устройствен план /РУП/ на УПИ ІV-3713 от кв. 87 по плана на гр.Костинброд за ниско жилищно застрояване;

- ПП на техническата инфраструктура на напоителен канал и екоалея в землището на с. Пипериця, община Сандански - проекто-предложение.

- Магазини за промишлени и хранителни стоки и офиси в УПИ ІІІ-1757 „За търговска дейност” в кв. 88 по плана на гр. Костинброд.

- Двуетажна жилищна сграда с етаж в подпокривното пространство  с  РЗП около 360 м2 в УПИ ІV-497, кв. 65 в кв. Бояна – гр. София част „Архитектурна”;

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

 1. ПУП - ПЗ ЗА ИМОТ №674056 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КОСТИНБРОД – 2014

 2. 11 ОУ „ПИМЕН ЗОГРАФСКИ“, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ 22, КВ. 14, УПИ I ЗА УЧИЛИЩЕ, ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ИЗГРЕВ“ – 2015

 3. АПТЕКА ЗА ГОТОВИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ – УПИ XVIII-1, КВ. 23, M. III – ТА ИВЗЪНГРАДСКА ЧАСТ – 2015

 4. ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН ЗА НАПИТКИ И ПАКЕТИРАНИ ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ В МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ С МЯСТО ЗА ПЕДИКЮР И МЯСТО ЗА МАНИКЮР, УПИ I – ЗА ЖС, КВ. 103, М. ЛОЗЕНЕЦ - 2015

 5. ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ XVIII, КВ. 27, М. „ЗОНА В-17“ – 2016

 6. ИПРЗ НА УПИ III – 2 “ЗА АВТОСЕРВИЗ, АВТОМОРГА, СКЛАД И ОФИС“, КВ. 6А, М. „БИВШ СТОПАНСКИ ДВОР – БЕНКОВСКИ“ – 2016

 7. АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ НА АПАРТАМЕНТ № 1 НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. "АКСАКОВ" № 17, ГР. СОФИЯ – 2016

 8. ПРОЕКТИРАНЕ НА ДВЕ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ И БАСКЕТБОЛНО ИГРИЩЕ НА ОТКРИТО В УПИ II, КВ. 9, М. „ЗОНА ГГЦ В-17“ – 2016

 9. ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПРИ БЛ. 43, УПИ I, КВ. 7Б, М. "ГГЦ ЗОНА В-17" – 2016

 10. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИГРА, УПИ I – ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, КВ. 13, КВ. „ДИАНАБАД“

 11. ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В УПИ I ЗА ГРАДИНА, КВ. 65A, М. „ОРЛАНДОВЦИ - МАЛАШЕВЦИ“ – 2016

 12. ПУП – ПРОИЗВОДСТВЕНА ТЕРИТОРИЯ, ГАРА ПЕТЪРЧ, ОБЩИНА КОСТИНБРОД

 

557 1.151