en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Профил на купувача Обществени поръчки Публични покани Процедури по чл.14 ал. 5 от ЗОП Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ: „Доставка на вискозиметър за нуждите на ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София”

Краен срок за подаване на оферти: 06.01.2015 г. Час: 16:00
Краен срок за теглене на документи за участие: 30.12.2014 г. Час: 16:00

 

Обществена поръчка за изпълнение на проект: BG161PO003-1.2.04 - 0031-C0001 „Оценка на остатъчния конструктивен ресурс като база за основно енергийно обновяване  на панелни сгради в Република България”

 

По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-1.2.04 - 0031-C0001 „Подкрепа за обновяване на оборудването за приложни цели”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007- 2013 г.

 

Договор с идентификационен  № BG161PO003-1.2.04-0031-C0001

 

Документи за участие в обществената поръчка

 

Протокол # 1 на Комисията за оценка на постъпилите оферти от 08.01.2015 г.

Публикуван тук: на 8.01.2015 г. 12:22

Протокол 2 на комисията от 16.01.2015 г.

Публикуван тук: на 16.01.2015 г. 12:10

Съобщение за отваряне на ценови оферти. Качено на 16.01.2015 г.

Публикуван тук: на 16.01.2015 г. 12:11

Протокол 3 на комисията за оценка на подадените оферти от 22.01.2015 г.

Публикуван тук: на 23.01.2015 г. 13:50

Решение 5 на Ректора за класиране на участниците и обявяване на изпълнители на обществената поръчка от 23.01.2015 г.

Публикувано тук: на 23.01.2015 г. 13:51

 

Договор No SU8 от 16.02.2015 г. с Марвел ООД

Публикуван тук: на 20.02.2015 г. 10:45

Съобщение:

Гаранцията за участие на фирма "Марвел" ООД в ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на вискозиметър за нуждите на ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София” ще бъде върната на 23.02.2015 г.

 

1.фактура 0000007538 от 17.02.2015 г. Авансово плащане по договор SU 8/ 16.02.2015 г. в размер на 9740.04 лв., явяващи се 50% от договорената цена е извършено на 20.02.2015 г.

 

2.фактура 0000007642 от 21.03.2015 г. Междинно плащане по договор SU 8/ 16.02.2015 г. в размер на 5 844.02 лв., явяващи се 30% от договорената цена е извършено на 21.03.2015 г.

 

3.фактура 0000007643 от 23.03.2015 г. Окончателно плащане по договор SU 8/ 16.02.2015 г. в размер на 3 896.02 лв., явяващи се 20% от договорената цена е извършено на 27.03.2015 г.

 

220 0.925