en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Катедра Ниско строителство

 

 

Катедра "Ниско строителство"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1ас. инж. Милена Искрова Мидева-Димитрова - на хонорар80 29 144mideva@abv.bg
сряда: 13:00-15:00 ч.
2доц. д-р инж. Ради Христов Ганев - на хонорар80 29 041radiganev@abv.bg
понеделник от 10:00 до 12:00 ч.
3доц. д-р инж. Пламен Иванов - на хонорар80 29 141 
4ас. инж. Йордан Димитров Велинов - на хонорар80 29 146dancho4000@abv.bg

Преподавани в катедрата учебни дисциплини

По текущите учебни планове

Изпитване на строителни материали и изделия, 2 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство

По стари учебни планове

Геодезия, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Геодезия, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Защита от природни бедствия и катастрофи, 3 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Инженерна геодезия - избираема, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Инженерна геология и хидрология, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителни материали и изолации, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителни материали и изолации, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Химия в строителството, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

 

492 0.228

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...