en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Лабораторно-изследователски комплекс Ръководство на ЛИК Лаборатории на ЛИК Център за оценяване на строителни продукти Лаборатория ЛИНОМИ
Затваряне Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Компютърно-информационен комплекс Библиотека Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Център за оценяване на строителни продукти

Център за оценяване на строителни продукти при ВСУ “Л. Каравелов” е орган за оценка на съответствието на строителни продукти на съществените изисквания съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти. Към центъра са обособени звено за сертификация, звено за техническо одобрение и звено за изпитване. Центърът има разрешения от МРРБ за оценяване на съответствието и за издаване на българско техническо одобрение от 25.10.2004 г.

 

Списък на строителните продукти в обхвата на Разрешение №РОССП – 18 от 25.10.2004 г. за оценяване на съответствието.

 

Списък на строителните продукти в обхвата на Разрешение №РОССП – 19 от 25.10.2004 г. за издаване на БТО.

 
 
Длъжност, име Телефон
(+ 359 2)
E-mail
Ръководител Център за оценяване на строителни продукти:
доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов
80 29 130 zrectorn@vsu.bg
Звено за сертифициране на строителни продукти и на системи за производствен контрол 80 29 142  
Звено за издаване на техническо одобрение:
проф. дтн инж. Теодор Цветанов Рошавелов
80 29 143 roshavelov@vsu.bg
Звено за изпитване 80 29 145 linomi@vsu.bg
Координатор:
 
 

 

 

275 0.564