en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Лабораторно-изследователски комплекс Ръководство на ЛИК Лаборатории на ЛИК Център за оценяване на строителни продукти Лаборатория ЛИНОМИ
Затваряне Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Компютърно-информационен комплекс Библиотека Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Център за оценяване на строителни продукти

Център за оценяване на строителни продукти при ВСУ “Л. Каравелов” е орган за оценка на съответствието на строителни продукти на съществените изисквания съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти. Към центъра са обособени звено за сертификация, звено за техническо одобрение и звено за изпитване. Центърът има разрешения от МРРБ за оценяване на съответствието и за издаване на българско техническо одобрение от 25.10.2004 г.

 

Списък на строителните продукти в обхвата на Разрешение №РОССП – 18 от 25.10.2004 г. за оценяване на съответствието.

 

Списък на строителните продукти в обхвата на Разрешение №РОССП – 19 от 25.10.2004 г. за издаване на БТО.

 
 
Длъжност, име Телефон
(+ 359 2)
E-mail
Ръководител Център за оценяване на строителни продукти:
доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов
80 29 130 zrectorn@vsu.bg
Звено за сертифициране на строителни продукти и на системи за производствен контрол 80 29 142  
Звено за издаване на техническо одобрение:
проф. дтн инж. Теодор Цветанов Рошавелов
80 29 143 roshavelov@vsu.bg
Звено за изпитване 80 29 145 linomi@vsu.bg
Координатор:
 
 

 

 

449 0.191

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...