bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Laboratory Research Complex Ръководство на ЛИК Лаборатории на ЛИК Sector “Attestation of Conformity and Technical Approval” Lab for Testing Inorganic and Organic Materials and Products
Close Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Computer Centre Library Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Close Обслужващи звена Financial Department Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Laboratory Research Complex

Лабораторно-изследователския комплекс (ЛИК) е обслужващо звено в структурата на „Научна дейност и сътрудничество“ с разнобразни дейности. ЛИК се състои от множество лаборатории и кабинети, като присъединяването на нови непрекъснато разраства структурата му.

Основните дейности на ЛИК са:

 • да подпомага, разширява, интензифицира и издига качеството на учебния процес;
 • да подпомага усвояването на практични умения от студентите на ВСУ;
 • да осигурява научноизследователската и художественотворческата дейности във ВСУ на нивото на съвременните стандарти;
 • да създава условия за нарастване на възможностите за участие на студенти, докторанти и преподаватели от ВСУ в научноизследователски програми и проекти;
 • да подпомага и извършва обучение от/на външни организации;
 • да поддържа техническите средства на ВСУ – профилактика и ремонт на съществуващата апаратура в лабораториите на ЛИК.

ЛИК за студентите:

 • провеждане на упражнения на студенти по изучаваните дисциплини;
 • провеждане на демонстрационни занятия за запознаване с възможностите на техническите средства и инструменталните методи;
 • провеждане на специализирани курсове и изпитвания;
 • провеждане на анализи за нуждите на дипломанти, докторанти и др.;

ЛИК за преподавателите:

 • създаване на условия за повишаване на обема и качеството на научните изследвания;
 • разработване на методики за решаване на специфични задачи;
 • провеждане на изследователска работа по дисертационни теми;
 • осъществяване на собствена научноизследователска работа с цел обогатяване експертизата на ЛИК и др.;

ЛИК е наследник на действащите доскоро "Център за оценяване на строителни продукти" и "Лаборатория за изпитване на неорганични и органични материали и изделия (ЛИНОМИ)"

 

478 0.374

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...