en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Лабораторно-изследователски комплекс Ръководство на ЛИК Лаборатории на ЛИК Център за оценяване на строителни продукти Лаборатория ЛИНОМИ
Затваряне Обслужващи звена Компютърно-информационен комплекс Научноизследователски сектор Лабораторно-изследователски комплекс Сектор "Сътрудничество" Център за информация и кариера Библиотека Съобщения
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Факултети и катедри Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Лабораторно-изследователски комплекс

Лабораторно-изследователския комплекс (ЛИК) е обслужващо звено в структурата на „Научна дейност и сътрудничество“ с разнобразни дейности. ЛИК се състои от множество лаборатории и кабинети, като присъединяването на нови непрекъснато разраства структурата му.

Основните дейности на ЛИК са:

 • да подпомага, разширява, интензифицира и издига качеството на учебния процес;
 • да подпомага усвояването на практични умения от студентите на ВСУ;
 • да осигурява научноизследователската и художественотворческата дейности във ВСУ на нивото на съвременните стандарти;
 • да създава условия за нарастване на възможностите за участие на студенти, докторанти и преподаватели от ВСУ в научноизследователски програми и проекти;
 • да подпомага и извършва обучение от/на външни организации;
 • да поддържа техническите средства на ВСУ – профилактика и ремонт на съществуващата апаратура в лабораториите на ЛИК.

ЛИК за студентите:

 • провеждане на упражнения на студенти по изучаваните дисциплини;
 • провеждане на демонстрационни занятия за запознаване с възможностите на техническите средства и инструменталните методи;
 • провеждане на специализирани курсове и изпитвания;
 • провеждане на анализи за нуждите на дипломанти, докторанти и др.;

ЛИК за преподавателите:

 • създаване на условия за повишаване на обема и качеството на научните изследвания;
 • разработване на методики за решаване на специфични задачи;
 • провеждане на изследователска работа по дисертационни теми;
 • осъществяване на собствена научноизследователска работа с цел обогатяване експертизата на ЛИК и др.;

ЛИК е наследник на действащите доскоро "Център за оценяване на строителни продукти" и "Лаборатория за изпитване на неорганични и органични материали и изделия (ЛИНОМИ)"

 

255 0.083