en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Профил на купувача Обществени поръчки Публични покани Процедури по чл.14 ал. 5 от ЗОП Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ ОТ КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”

Краен срок за подаване на оферти: 08.06.2015 г. Час: 16:00
Краен срок за теглене на документи за участие: 08.06.2015 г. Час: 16:00

Архивен файл с документи по обществената поръчка

Информация за преписката на сайта на АОП

 

До всички заинтересувани лица

Протокол № 1 от 9.06.2015 г. на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
Публикуван тук на 18.06.2015 г. 10:50 часа.

Протокол № 2 от 29.06.2015 г.
Публикуван тук на 30.06.2015 г. 14:40 часа.

Съобщение до всички заинтересувани лица
Публикувано тук на 30.06.2015 г. 14:45 часа.

Протокол № 3 от 03.07.2015 г.
Публикуван тук на 08.07.2015 г. 15:40 часа.

Съобщение до всички заинтересувани лица
Публикувано тук на 08.07.2015 г. 15:45 часа.

Протокол № 4 от 13.07.2015 г.
Публикуван тук на 17.07.2015 г. 08:05 часа.

Решение за класиране на участниците
Публикувано тук на 17.07.2015 г. 08:06 часа.

Договор с "Енергро - про енергийни услуги" ЕООД
Публикуван тук на 24.08.2015 г. 16:35 часа.

 

 

223 0.061