Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Текущи процедури Резюмета от трудове на кандидатите
Затваряне Развитие на академичния състав Конкурси за академични длъжности Придобиване на научни степени Текущи процедури Нормативна база Изискуеми документи
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Резюмета на трудовете на доц. д-р арх. Борислав Янков Борисов - участващ в конкурс за професор

1.1. Резюме на монография "Градоустройство на Благоевград"
1.2. Резюме на монография "Градоустройство на Стара Загора"
1.3. Резюме на монография "Градоустройство на Самоков"
2.1. TOURISM AS CRITERION FOR DEFINING THE BLACK SEA REGION IN THE TERRITORIAL DEVELOPMENT ZONING OF BULGARIA
2.2. METHODOLOGICAL GUIDELINES AND PRINCIPLES IN THE DEVELOPMENT OF A SPATIAL CONCEPT FOR THE INTEGRATION OF TOURISM AND IMMOVABLE CULTURAL HERITAGE IN THE GENERAL DEVELOPMENT PLANS IN BULGARIA
2.3. GENERAL DEVELOPMENT MASTER PLANS AS A TOOL FOR SOLVING PRACTICAL PROBLEMS IN AGRICULTURE
2.4. SPATIAL PLANNING IN REGIONAL PLANNING OF AGRICULTURAL LANDS AND RURAL AREAS
2.5. METHODOLOGICAL ASPECTS OF NORMATIVE REGULATION OF SPATIAL PLANNING AS A SPECIFIC PART OF THE PROFESSIONAL FIELD "ARCHITECTURE, CONSTRUCTION AND GEODESY" IN TECHNICAL SCIENCES
2.6. ON THE SPATIAL DEVELOPMENT CONCEPT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA BY 2025
3.1. THE METHODOLOGY OF THE NATIONAL SPATIAL DEVELOPMENT CONCEPT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA BY 2025
4.1. ГРАДОУСТРОЙСТВОТО КАТО МЕТОДИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТ НА ПУБЛИЧНОТО ПЛАНИРАНЕ
4.2. АРХИТЕКТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕНИЯТ СИНТЕЗ „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ“ - МОНУМЕНТАЛЕН ПАМЕТНИК НА СВОЕТО ВРЕМЕ
5.1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА НОВ ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД САМОКОВ
5.2. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И ПРИНЦИПИ ПРИ РАЗРАБО ТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦ ИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ИЗП ОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В РАМКИТЕ НА ОБЩИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ НА ГРАДОВЕТЕ В БЪЛГА РИЯ
6.1. НАЦИОНАЛНАТА КОМПЛЕКСНА УСТРОЙСТВ ЕНА СХЕМА - ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОВЕЖ ДАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА У СТРОЙСТВЕНА ПОЛИТИКА
6.2. НОВИЯТ ОБЩ УСТРОЙСТВ ЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВАРНА – СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ
7.1. ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВ „ ДУНАВСКИ‘ РЕГИОН В П РОЕКТО - ЗАКОНА ЗА ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙС ТВО И РЕГИОНАЛНО РАЗ ВИТИЕ СВЪРЗАНО С ЛАНДШАФТНИТЕ ОСОБЕНО СТИ НА ТЕРИТОРИЯТА
8.1. ОБЩИЯТ УСТРОЙСТВЕН П ЛАН НА СТАРА ЗАГОРА ПЪРВИЯТ ОТ ЛЕТОБРОЕН ЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА
8.2. ЗАКОНИТЕ ЗА СОФИЯ ИСТОРИЯ ЗА РАЗВИТИЕТ О НА ИДЕЯТА ЗА ОСОБЕНИЯ СТАТУТ НА С ТОЛИЧНАТА ОБЩИНА В Р АМКИТЕ НА ОБЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА М ЕСТНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМ ОУПРАВЛЕНИЕ
8.3. ОТ ПЛОЩАДА ДО ПЛОЩАДА ПРЕД ПАРЛАМЕНТА – ИЛИ ЗА МЕТАМОРФОЗИТЕ В ГРАДОУСТРОЙСТВЕНОТ О РАЗВИТИЕ НА ИЗТОЧНАТА ОС НА СОФИ ЙСКИЯ ЦЕНТЪР
9.1. ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ, ДЕТАЙЛИ И ОРНАМЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЪЗРОЖДЕНСКИ СГРАДИ
9.2. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ НА ТЕМА „ТЕОРЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РАМКА В ОБЛАСТТА НА ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО, ГРАДОУСТРОЙСТВОТО, ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО“
9.3. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ НА ТЕМА: „ГРАДОУСТРОЙСТВЕН АНАЛИЗ, СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПРОУЧВАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПЦИЯ – ХИПОТЕЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗТОЧНАТА ОС НА ГЛАВНИЯ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР НА СОФИЯ“
10.1. ЗАКОНИТЕ НА СОФИЯ. ИСТОРИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИДЕЯТА ЗА ОСОБЕНИЯ СТАТУТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА В РАМКИТЕ НА ОБЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА МЕСТНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
10.2. КОИ СМЕ В СЪЩНОСТ НИЕ? И ГРАЖДАНИ, И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ.“ (АРХИТЕКТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕНИЯТ СИНТЕЗ „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ“ - МОНУМЕНТАЛЕН ПАМЕТНИК НА СВОЕТО ВРЕМЕ)
11.1. РЕЗЮМЕ на web базиран курс "История на градоустройството"
11.2. РЕЗЮМЕ на web базиран курс "Практикуване на професията"

 

372 0.179