en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Профил на купувача Обществени поръчки Публични покани Процедури по чл.14 ал. 5 от ЗОП Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Периодични доставки на хранителни продукти по предварително подавани заявки от ВСУ „Любен Каравелов“ , гр. София

Краен срок за подаване на оферти: 03.07.2015 г. Час: 16:00
Краен срок за теглене на документи за участие: 03.07.2015 г. Час: 16:00

Документи за участие в обществената поръчка

Информация за преписката на сайта на АОП

 

pdf Информация до всички заинтересовани лица

pdf Протокол № 1 от 06.07.2015 г. на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите
публикуван тук на 16.07.2015 г. 11:55

pdf Протокол № 2 от 06.08.2015 г.
публикуван тук на 10.08.2015 г. 15:50

pdf Съобщение за отваряне на ценовите предложения
публикувано тук на 10.08.2015 г. 15:52

pdf Протокол № 3 от 17.08.2015 г.
публикуван тук на 20.08.2015 г. 11:35

pdf Съобщение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител
публикувано тук на 20.08.2015 г. 11:36

pdf Договор с "Аник 2002" ЕООД
публикувано тук на 24.09.2015 г. 12:00

pdf Договор с "Димитър Даракчиев" ООД
публикувано тук на 24.09.2015 г. 12:01

pdf Договор с "Азалия - МК" ООД
публикувано тук на 24.09.2015 г. 12:02

Платени суми за доставка на хранителни продукти за студентски стол от началото на сключване на договорите, към 31.10.2015г.
- „Азалия-МК“ ООД – по договор № 228 от 18.09.2015г. – 367,20 лв.;
- „Аник 2002“ ЕООД – по договор № 225 от 09.09.2015г. – 4 548,77 лв.;
- „Димитър Даракчиев“ ЕООД – по договор № 226 от 10.09.2015г. – 7 434,42 лв.;

pdf ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
публикувана тук на 29.09.2016 г. 16:06

 

227 0.050