en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Описание на специалността
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Описание на специалност "Строително инженерство"

Специалност "СТРОИТЕЛНО ИНЖЕНЕРСТВО"

 • Образователно-квалификационна степен - "бакалавър"
 • Професионална квалификация - "строителен инженер".
 • Форми на обучение - редовна и задочна със срок на обучение 4 години.
 • Професионална реализация на випускника:

Завършилите строителни инженери във ВСУ по специалността "Строително инженерство" придобиват необходимите знания и умения за реализация и адаптивност в широк кръг от дейности:

 • Участие в дейността и управлението на фирми с предмет на дейност строителство, ремонт и поддържане и експлоатация на строежи;
 • Използване на приложни софтуерни продукти за решаване на инженерни задачи, автоматизация на дейности в областта на строителството, съставяне на документи и анализ на информация;
 • Участие в административното обслужване на инвестиционния процес на различни нива – местни, общински, държавни, частни структури и организации;
 • Осъществяване на техническо ръководство при изграждане, експлоатация и реконструкция  на сгради и съоръжения или на части от тях;
 • Oрганизиране и контрол на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и защита на населението при природни бедствия;
 • Изработване и ползване на техническа и друга документация, свързана с планиране, изпълнение, отчитане и приемане на строежите;
 • Ръководство и контрол на дейности, свързани с производството, търговията и приложението на строителни материали и продукти;
 • Продължаване на образованието в различни магистърски програми – Строителни конструкции, Технология и управление на строителството, Фасаден инженеринг, Управление на инвестиционни проекти, Строителна геоекология и др. .

 

 

182 0.075