Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Структура и управление Общо събрание Академичен съвет Контролен съвет Ректор и заместник-ректори Комисия по етика и академично единство Основни звена - факултети Обслужващи звена
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Академичен съвет

Академичният съвет е колективен орган за ръководство на учебната и научната дейност. В неговия състав по право влиза Ректорът, който е председател на съвета и се избират представители на академичния състав, работещи на основен трудов договор в училището, на студентите, докторантите и служителите, като не по-малко от три четвърти от членовете му са хабилитирани лица.

Орган за вътрешен контрол върху дейността на ВСУ “Л. Каравелов” е Контролният съвет. Контролният съвет проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи, изготвя становище по проекта на бюджет на ВСУ и неговото изпълнение и се отчита за своята дейност пред Общото събрание най-малко веднъж годишно.

 

Текущият състав на Академичният съвет на ВСУ за мандат 2017 - 2020 г. е:


проф. д-р арх. Борислав Борисов – председател
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева
доц. д-р Веселин Кънчев Кънчев
доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов
доц. д-р инж. Христина Стоянова Заякова
доц. д-р инж. Димо Марков Кисов
доц. д-р инж. Тодор Димитров Георгиев
доц. д-р инж. мат. Георги Дянков Георгиев
доц. д-р инж. Борислав Тотев Даалов
доц. д-р инж. Веселин Славчев Славчев
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов
доц. д-р Силвия Първанова Бумова
доц. д-р Благовеста Иванова Иванова
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев
доц. д-р арх. Борислава Александрова Манчева
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова
доц. д-р Ваньо Цветанов Георгиев
доц. д-р инж. Любен Евтимов Любенов
ас. арх. Емил Георгиев Сардарев
гл. ас. д-р инж. Пламена Миткова Балева
Васка Кирилова Николова
Александър Ангелов Райчевски
Александър Захариев Кехайов
Хасан Мустафов Хасанов
Гергана Петрова Петрова

 

 

8 0.007