en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Процедурата за зачисляване на докторанти на самостоятелна подготовка

 във ВСУ „Л. Каравелов” – София

 1. Кандидатът за докторант на самостоятелна подготовка подава в деловодството на ВСУ следните документи:
   

  1. Заявление до Ректора за разработване на дисертация;

  2. Диплома за висше образование, степен „магистър” и нотариално заверено копие от нея или удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена в чужбина;

  3. Автобиография;

  4. Проект на дисертационен труд (в писмен вид), включващ най-малко 50 % от очаквания краен обем;

  5. Списък на публикациите и техни цитирания (ако има такива).
    

 2. Кандидат-докторантът получава информация, че неговите документи са разгледани от комисия. В имейла/писмото се посочва дали документите са насочени за оценяване на подадения проекта за дисертационен труд или е необходимо тяхното допълване или прецизиране.
   

 3. Кандидат-докторантът докладва извършеното по дисертацията пред разширен катедрен съвет. Презентацията се изготвя по преценка на самия кандидат-докторант. Ако кандидат-докторантът е от чужбина докладването може да е чрез видеоконферентна връзка. Кандидат-докторантът може да участва в предлагането на негов научен консултант.
   

 4. Кандидат-докторантът и предложения негов научен консултант изготвят индивидуален учебен план, който се предава на Ръководителя на катедрата.
   

 5. Кандидат-докторантът получава информация, че неговия проект за дисертация е одобрен от Факултетен съвет. Ако катедреният съвет не одобри индивидуалния учебен план докторантът ще трябва да разработи нов план с друг предложен от катедрата научен консултант.
   

 6. Кандидат-докторантът получава предложение за подписване на договор за обучение във ВСУ, което включва подписани от ректора на ВСУ проект за договор и индивидуален учебен план.
   

 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.

352 0.153