en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Лаборатории на ЛИК Лаборатория по строителни материали и продукти Лаборатория по строителна химия и екология Лаборатория по земна механика Кабинет по транспортно строителство Кабинет по инженерна геология Кабинет по геодезия Компютърна лаборатория по строителни конструкции Лаборатория за числени експерименти и анализ на строителни конструкции Лаборатория по информатика и 2D проектиране
Затваряне Лабораторно-изследователски комплекс Ръководство на ЛИК Лаборатории на ЛИК Център за оценяване на строителни продукти Лаборатория ЛИНОМИ
Затваряне Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Компютърно-информационен комплекс Библиотека Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Лаборатория по строителни материали и продукти

 

Катедра: Ниско строителство
Ръководител: ас. инж. Милена Мидева-Димитрова
Специалист: доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов
Местоположение: Сутерен 001, бл.6 (уч. корпус) - Изпитване на бетони и разтвори
Сутерен 002, бл.6 (уч. корпус) - Физични и механични изпитвания
Сутерен 003, бл.6 (уч. корпус) - Изпитване на свързващи вещества
Сутерен 004, бл.6 (уч. корпус) - Изпитване на добавъчни материали
Контакти: mideva@ abv.bg GSM: 0899 184 865
   
Обхват на дейността: Извършване на учебна и научна дейност с участието на студенти, докторанти и преподаватели включваща изследвания, изготвяне на научни доклади и др.
   
Технически средства:  

 

 

302 0.452