en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Лаборатории на ЛИК Лаборатория по строителни материали и продукти Лаборатория по строителна химия и екология Лаборатория по земна механика Кабинет по транспортно строителство Кабинет по инженерна геология Кабинет по геодезия Компютърна лаборатория по строителни конструкции Лаборатория за числени експерименти и анализ на строителни конструкции Лаборатория по информатика и 2D проектиране
Затваряне Лабораторно-изследователски комплекс Ръководство на ЛИК Лаборатории на ЛИК Център за оценяване на строителни продукти Лаборатория ЛИНОМИ
Затваряне Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Компютърно-информационен комплекс Библиотека Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Лаборатория за числени експерименти и анализ на строителни конструкции

 

Катедра: Строителни конструкции
Ръководител: доц. д-р инж. Георги Д. Георгиев
Специалист: ас. инж. Станислав Цветков
Местоположение: 206А, бл.6 (учебен корпус)
Контакти: st.cvetkov@vsu.bg GSM: 0896 080 880
   
Обхват на дейността: Извършване на учебна и научна дейност с участието на студенти, дипломанти и докторанти, включваща изследвания, изготвянето на научни доклади, научно-изследователски дипломни работи и др. в областта на числените експерименти и анализите на сгради и съоръжения, в т.ч. формулиране и/или доказване на нови закономерности в поведението на строителните конструкции.
   
Технически средства: В лабораторията се работи с програмни продукти, като: Tower 6/7, Design Expert, SAP2000 и др.
ГРАМОТИ

 

306 0.078