en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни


 

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

Център по компетентност Иновативни компоненти за ресурсна устойчивост и системи /InCoReSiS/ обявява покана за набиране на предложения за асоциирани партньори за участие в проектно предложение: „Интегрирани научни изследвания за развитие на иновативни чисти технологии и мехатронни системи в пазарно ориентирана среда, чрез изграждане на център по компетентност” за финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), приоритетна ос 1  „Научни изследвания и технологично развитие“, наименование на процедурата „Изграждане и развитие на центрове за кмпетентност“ .

За целите на настоящата процедура, "Асоциирани партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ" са всички физически и юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проекта и участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.

Допустими асоциирани партньори по настоящата процедура са юридически лица, подпомагащи изпълнението на проекта. Те следва да са избрани в следствие на открита, прозрачна и недискриминационна процедура, в която да има възможност да участва всеки един заинтересован икономически оператор. Разходите, направени от асоциираните партньори, са недопустими за възстановяване по оперативната програма. Въпреки това, стойността на разходите, които са планирани на етап кандидатстване с проектно предложение, направени от асоциирани партньори следва да бъде включена в общата стойност на проекта/планираните ползи, включително и в съфинансирането по т. 10 от Условията за кандидатстване и секция 6 „Финансова информация – източници на финансиране“ от Формуляра за кандидатстване.

Бенефициент по проекта:

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ /ХТМУ/– водеща организация;

МИННО ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ– партньор;

УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – партньор;

ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ „АКАД. ИВАН КОСТОВ“ – партньор;

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“– партньор;

ГЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ "СТРАШИМИР ДИМИТРОВ"– партньор;

ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО“ – партньор.

По процедурата ще бъдат одобрени всички кандидати, които осъществяват научноизследователска и развойна дейност и/или иновации в областта на следните основни направления:

  • Мехатронни и кибер-физически системи;
  • Чисти технологии за оползотворяване на минерални ресурси и отпадъци;
  • Развитие на иновативни чисти технологии за индустрията;

или осъществяват индустриална и/или търговска дейност или изпълняват дейности свързани с разпространението и внедряването на научните резултати в същата област.

Всички заинтересовани страни, следва да предоставят следните документи, ако са приложими:

Общи документи (линкове за изтегляне):
1. Апликационна форма docx изтегли
2. Декларация за асоцииран партньор docx Приложение IIIA
3. Декларация за липса на конфликт на интереси docx Приложение IIA

Приложимо за научни институти, университети и други научно изследователски организации

1. Списък, съдържащ обективно проверима информация относно публикациите на асоциирания партньор в научни списания и книги, реферирани в SCOPUS или WoS, през последните 5 години (2011-2015 г.).
Представя се списък подреден по фамилията на първия автор в азбучен ред, а след това на следващите автори. Списъкът следва да съдържа:
- авторите на публикацията, като имената на съответните членове на научноизследователския екип са удебелени;
- заглавие на публикацията;
- наименование на научното списание/книга, година, том, начална и крайна страница на публикацията;
- научна област на публикацията, свързана със съответната тематична област на ИСИС;
- интернет връзка към реферирането на публикацията в SCOPUS или WoS;

2. Договори за финансиране на проекти по Рамковите програмa 7 и Хоризонт 2020, удостоверяващи че асоциираният партньор е изпълнявал функции на координатор;

3. Патенти и/или Заявки за патент, издадени/регистрирани в в чуждестранни и/или международни патентни органи или организации (включително Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство, Патентен офис на САЩ).        

4. Учредителен акт, устав, договор или друг документ относно участието на асоциирания партньор в създаването на иновативни предприятия (spin off, spin out) в областта на проектното предложение.

Приложимо за предприятия:

1. Договори, препоръки или други документи, удостоверяващи партньорства между асоциирания партньор и други организации за научни изследвания.

2. Справка за научноизследователска и развойна дейност за 2011 г., 2012г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г.  (съобразно броя приключени финансови години)

3.  Отчет за приходите и разходите за 2011 г., 2012г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г., (съобразно броя приключени финансови години),

4. Стратегия за иновации, политика и правила относно интелектуалната собственост

5. Договори за иновационни проекти, осъществени съвместно с научноизследователски организации, през последните пет години (2011-2015)

Всички предложения следва да бъдат изпратени до Център по компетентност Иновативни компоненти за ресурсна устойчивост и системи /InCoReSiS/, на адрес: incosis.project@gmail.com

emil@uctm.edu, kamen.rangelov@mgu.bg, godjevargova@yahoo.com, hzayakova@gmail.com, rosica.pn@clmc.bas.bg, ipeytcheva@geology.bas.bg,  rnd@ksfounfation.eu

Поканата е публикувана на 23.12.2016 г.

 

336 0.183

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...