На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Маргарита Николова Хамова

Зам.-ректор по учебната дейност
 
Лични данни
Научно звание

професор

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон/факс

(+359 2) 80 29 160/ 80 29 101

e-mail

hamova@vsu.bg

  Образование  
1981 – 1985

ВИАС

Научна специалност

02.15.03 Земна основа, фундиране и подземно строителство

Степен

доктор

1966 – 1971

ВИАС

Специалност

Промишлено и гражданско строителство

Степен

магистър

Професионална реализация
2008 - ...

ВСУ „Л. Каравелов”

  Професор по научната специалност 02.15.03 Земна основа, фундиране и подземно строителство
2003 - ......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Декан на Строителен факултет

1999 – .....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Ръководител на катедра “Ниско строителство”

1987 - .....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Доцент по научната специалност 02.15.03 Земна основа, фундиране и подземно строителство

1982 - 1987

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент по ”Земна механика и фундиране”

1975 – 1982

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Старши асистент по “Земна механика и фундиране”

1971 - 1975

НИППИЕС “Енергопроект”

Проектант

Научни интереси

Динамика на строителните почви; укрепване на свлачища

Членство в професионални организации

ISSMGE – Международно общество по земна механика и геотехника

Българско дружество по земна механика и геотехника

Съюз на конструкторите в България

КИИП

Водени лекционни курсове

ССС-25. Земна механика и фундиране

ССС-2.6. Земна механика и фундиране

САСС-37. Земна механика и фундиране

МАГ–СК–И 2.6. Специални методи на фундиране

Учебни пособия и учебници

Хамова, М. Методично ръководство за изработване на курсов проект по земна механика и фундиране, 1982

Хамова, М. Земна механика, 2006

Хамова, М. Фундиране и геотехнически съоръжения, 2006

Публикации

90 научни публикации

Специализации

НИИОСП “Герсеванов”, Москва - 1985 г.

 

 

 

460 0.129