en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов проф. д-р инж. Георги Франгов доц. д-р инж. Георги Годинячки доц. д-р инж. Христина Заякова ас. инж. Андрей Михайлов гл. ас. д-р инж. Иванка Добрева ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов Ниско строителство
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Маргарита Николова Хамова

Зам.-ректор по учебната дейност
 
Лични данни
Научно звание

професор

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон/факс

(+359 2) 80 29 160/ 80 29 101

e-mail

hamova@vsu.bg

  Образование  
1981 – 1985

ВИАС

Научна специалност

02.15.03 Земна основа, фундиране и подземно строителство

Степен

доктор

1966 – 1971

ВИАС

Специалност

Промишлено и гражданско строителство

Степен

магистър

Професионална реализация
2008 - ...

ВСУ „Л. Каравелов”

  Професор по научната специалност 02.15.03 Земна основа, фундиране и подземно строителство
2003 - ......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Декан на Строителен факултет

1999 – .....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Ръководител на катедра “Ниско строителство”

1987 - .....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Доцент по научната специалност 02.15.03 Земна основа, фундиране и подземно строителство

1982 - 1987

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент по ”Земна механика и фундиране”

1975 – 1982

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Старши асистент по “Земна механика и фундиране”

1971 - 1975

НИППИЕС “Енергопроект”

Проектант

Научни интереси

Динамика на строителните почви; укрепване на свлачища

Членство в професионални организации

ISSMGE – Международно общество по земна механика и геотехника

Българско дружество по земна механика и геотехника

Съюз на конструкторите в България

КИИП

Водени лекционни курсове

ССС-25. Земна механика и фундиране

ССС-2.6. Земна механика и фундиране

САСС-37. Земна механика и фундиране

МАГ–СК–И 2.6. Специални методи на фундиране

Учебни пособия и учебници

Хамова, М. Методично ръководство за изработване на курсов проект по земна механика и фундиране, 1982

Хамова, М. Земна механика, 2006

Хамова, М. Фундиране и геотехнически съоръжения, 2006

Публикации

90 научни публикации

Специализации

НИИОСП “Герсеванов”, Москва - 1985 г.

 

 

 

14 0.003