en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р Ваньо Георгиев доц. д-р худ. Александра Иванова доц. д-р инж. Любен Любенов ст. преп. Антоанета Димитрова ст. преп. Симеона Джуброва ст. преп. д-р худ. Николай Николов ас. Борислав Козарев ст. преп. д-р худ. Стоян Дечев Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Любен Евтимов Любенов

доц. д-р инж.

Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Приемно време и консултации:
вторник и четвъртък 14:00-15:30 ч.


Телефон: 80 29 130
Имейл: lyubo_el@abv.bg

Преподавани учебни дисциплини:
2D компютърно проектиране, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
2D компютърно проектиране, 3 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Информатика, 1 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Информатика, 1 сем., 2014, специалност: Строителен мениджмънт
Строително-конструктивни проблеми на недвижимото културно наследство I, 1 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Формообразуване; параметричен дизайн, 1 сем., 2017, специалност: Дизайн
---
CAD - системи, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Информатика, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Информатика, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Образование

1994 – 1999

ВВИСУ “Любен Каравелов” - София

Научна специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация

2004 – ....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

асистент

2003 – 2004

ПГТС ”Арх. Й. Миланов”

 

Учител по специални предмети

Научни интереси

Числени методи в строителната механика, Изкуствен интелект

Членство в професионални организации

 Съюз на строителните конструктори в България

Учебни пособия

Недялко Гороломов, Стоянка Малчева-Якова, Любен Любенов, Ръководство за електронно обучение по Autodesk Architectural Desktop, e-Learning, www.vsu.elearn,, 2007

Stoyanka Malcheva-Yacova, Lyuben Lyubenov, Manual Exercise in Informatics (part 1 – Delphi programming), ВСУ”Л. Каравелов”, 2009

Stoyanka Malcheva-Yacova, Lyuben Lyubenov, Manual Exercise in Informatics (part 2 – AutoCAD, ВСУ”Л. Каравелов”, 2010

Публикации

 17 научни публикации

 

 

 

502 0.180

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...