en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р Ваньо Георгиев доц. д-р инж. Любен Любенов доц. д-р худ. Александра Иванова ст. преп. Антоанета Димитрова ст. преп. Симеона Джуброва ст. преп. д-р худ. Стоян Дечев ас. Борислав Козарев ст. преп. худ. Николай Николов Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Любен Евтимов Любенов

доц. д-р инж.

Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации" - Зам. ректор по учебната дейност

Приемно време и консултации:
вторник и четвъртък от 14:00 до 15:30 ч.


Телефон: 80 29 126
Имейл: lyubo_el@abv.bg

Преподавани учебни дисциплини:
2D компютърно проектиране, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Информатика, 1 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строително-конструктивни проблеми на недвижимото културно наследство I, 1 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Формообразуване; параметричен дизайн, 1 сем., 2017, специалност: Дизайн
---
CAD - системи, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Информатика, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Информатика, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Образование

1994 – 1999

ВВИСУ “Любен Каравелов” - София

Научна специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация

2004 – ....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

асистент

2003 – 2004

ПГТС ”Арх. Й. Миланов”

 

Учител по специални предмети

Научни интереси

Числени методи в строителната механика, Изкуствен интелект

Членство в професионални организации

 Съюз на строителните конструктори в България

Учебни пособия

Недялко Гороломов, Стоянка Малчева-Якова, Любен Любенов, Ръководство за електронно обучение по Autodesk Architectural Desktop, e-Learning, www.vsu.elearn,, 2007

Stoyanka Malcheva-Yacova, Lyuben Lyubenov, Manual Exercise in Informatics (part 1 – Delphi programming), ВСУ”Л. Каравелов”, 2009

Stoyanka Malcheva-Yacova, Lyuben Lyubenov, Manual Exercise in Informatics (part 2 – AutoCAD, ВСУ”Л. Каравелов”, 2010

Публикации

 17 научни публикации

 

 

 

14 0.004