en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Учебен план

Специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Професионална квалификация: "строителен инженер",
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"

въведен през: 2014

Вижте учебен план от: 2011

Задължителни дисциплини

Първи курс

 Първи семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Подготвителен курс по математика15 работа с преподавателбез оценка 0
1Линейна алгебра и аналитична геометрия30 - 30 - 0писмен изпит 5
2Математически анализ - I част30 - 30 - 0писмен изпит 5
3Инженерна геология и хидрогеология45 - 30 - 0писмен изпит 6
4Информатика30 - 60 - 0писмен изпит 1 курсова задача7
5Строителна химия 30 - 15 - 0текуща оценка 3
6Техническо чертане0 - 15 - 0текуща оценка 1
7Чужд език0 - 60 - 0в следващ семестър 3
45Физическа подготовка и спорт 0
Общо часове аудиторна заетост: 40530
 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
8Дескриптивна геометрия30 - 45 - 0писмен изпит 1 курсова задача6
9Геодезия45 - 30 - 0писмен изпит 1 курсов проект6
10Математически анализ 230 - 45 - 0писмен изпит 6
11Строителни машини30 - 15 - 0текуща оценка 3
7Чужд език0 - 30 - 0текуща оценка 2
12Избираема дисциплина - група 130 - 0 - 0текуща оценка 2
13Теоретична механика30 - 30 - 0в следващ семестър 1 курсова задача5
45Физическа подготовка и спорт 0
Общо часове аудиторна заетост: 39030

Втори курс

 Трети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
13Теоретична механика 30 - 15 - 0писмен изпит 1 курсова задача3
14Диференциални уравнения и математическа статистика30 - 30 - 0писмен изпит 5
15Строителна физика30 - 30 - 0писмен изпит 5
16Строителни материали60 - 30 - 0писмен изпит 7
17Сградостроителство и архитектура30 - 15 - 0в следващ семестър 3
18Пътно и железопътно строителство30 - 15 - 0в следващ семестър 1 курсов проект3
19Съпротивление на материалите30 - 30 - 0в следващ семестър 4
Физическа подготовка и спорт 0
Общо часове аудиторна заетост: 40530
 Четвърти семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
17Сградостроителство и архитектура45 - 15 - 0писмен изпит 1 курсов проект6
18Пътно и железопътно строителство15 - 15 - 0писмен изпит 3
19Съпротивление на материалите30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача6
20Строителни изолации30 - 15 - 0писмен изпит 1 курсов проект4
21Строителна статика 145 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача7
22Избираема дисциплина - група 230 - 0 - 0текуща оценка 2
23Земна механика и фундиране15 - 15 - 0в следващ семестър 2
45Физическа подготовка и спорт 0
Общо часове аудиторна заетост: 33030

Трети курс

 Пети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
23Земна механика и фундиране60 - 30 - 0писмен изпит 1 курсов проект8
24Строителна статика 230 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача5
25Сградни инсталации45 - 30 - 0писмен изпит 1 курсов проект5
26Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции15 - 15 - 0в следващ семестър 4
27Стоманобетон45 - 15 - 0в следващ семестър 5
28Стоманени конструкции30 - 15 - 0в следващ семестър 3
45Физическа подготовка и спорт 0
Общо часове аудиторна заетост: 36030
 Шести семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
26Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции30 - 15 - 0писмен изпит 1 курсова задача2
27Стоманобетон30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсов проект5
28Стоманени конструкции45 - 30 - 0писмен изпит 1 курсов проект7
29Дървени и пластмасови конструкции30 - 15 - 0в следващ семестър 1 курсов проект4
30Автоматизация на строително-конструктивното проектиране0 - 45 - 0текуща оценка 3
31Здравословни и безопасни условия на труд15 - 15 - 0текуща оценка 1
32Избираема дисциплина - група 330 - 0 - 0текуща оценка 1
33Стоманобетонни конструкции30 - 15 - 0в следващ семестър 3
34Технология на строителните процеси45 - 15 - 0в следващ семестър 4
45Физическа подготовка и спорт 0
35Учебна практика 0
Общо часове аудиторна заетост: 43530

Четвърти курс

 Седми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
28Стоманобетонни конструкции30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсов проект6
34Технология на строителните процеси45 - 15 - 0писмен изпит 1 курсов проект6
36Икономика на строителството45 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача5
37Технология на довършителните работи30 - 15 - 0текуща оценка 3
38Строително законодателство30 - 0 - 0текуща оценка 2
39Факултативна дисциплина30 - 0 - 0текуща оценка 2
40Мостове30 - 30 - 0в следващ семестър 3
41Организация на строителството30 - 30 - 0в следващ семестър 3
45Физическа подготовка и спорт 0
Общо часове аудиторна заетост: 42030
 Осми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
40Мостове30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсов проект5
41Организация на строителството60 - 30 - 0писмен изпит 1 курсов проект6
42Строителен мениджмънт60 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
43Обследване и изпитване на строителни конструкции0 - 60 - 0текуща оценка 3
44Избираема дисциплина - група 460 - 0 - 0текуща оценка 2
45Дипломна работа 8
45Физическа подготовка и спорт 0
Общо часове аудиторна заетост: 36028

Избираеми дисциплини

Първи курс

 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 1
И-01 Математически софтуер за строителна механика15 - 15 - 0текуща оценка 2
И-02 Специализиран английски език0 - 30 - 0текуща оценка 2

Втори курс

 Четвърти семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 2
И-03 Лека строителна механизация0 - 30 - 0текуща оценка 2
И-04 Статическо изследване на пространствени конструкции15 - 15 - 0текуща оценка 2
И-05 Топлофизика и енергийна ефективност20 - 10 - 0текуща оценка 2

Трети курс

 Шести семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
И-06 Динамика на строителните почви15 - 15 - 0текуща оценка 2
И-07 Защита от природни бедствия и аварии0 - 30 - 0текуща оценка 2

Четвърти курс

 Осми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 4
И-08 Възстановяване и усилване на строителни конструкции20 - 10 - 0текуща оценка 2
И-09 Кофражни системи и скелета14 - 16 - 0текуща оценка 2
И-10 Компютърни системи в организация на строителството0 - 30 - 0текуща оценка 2
И-11 Производствена база на строителните фирми15 - 15 - 0текуща оценка 2
И-12 Екологични строителни материали24 - 6 - 0текуща оценка 2

Факултативни дисциплини

Четвърти курс

 Седми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Ф-1Зидани конструкции20 - 10 - 0текуща оценка 2
Ф-2Проектиране на обекти с комбинирани конструкции15 - 15 - 0текуща оценка 2

 

492 0.256

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...