Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Учебен план

Специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Професионална квалификация: "строителен инженер",
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"

въведен през: 2011

Вижте учебен план от: 2014

Задължителни дисциплини

Първи курс

 Първи семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
1Линейна алгебра и аналитична геометрия30 - 30 - 5писмен изпит 5
2Математически анализ 130 - 30 - 5писмен изпит 5
3Инженерна геология и хидрология45 - 15 - 6писмен изпит 5
4Техническо чертане0 - 15 - 0текуща оценка 4 курсова задача1
5Дескриптивна геометрия15 - 30 - 0в следващ семестър 1 курсова задача3
6Геодезия30 - 15 - 0в следващ семестър 3
7Информатика15 - 30 - 20в следващ семестър 1 курсова задача4
8Чужди езици0 - 60 - 0в следващ семестър 3
9Физически възпитание и спорт0 - 30 - 0без оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 39030
 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
1Математически анализ 230 - 45 - 0писмен изпит 6
2Дескриптивна геометрия15 - 15 - 0писмен изпит 1 курсова задача3
3Геодезия15 - 15 - 0писмен изпит 1 курсов проект3
4Информатика15 - 30 - 20писмен изпит 1 курсова задача3
5Строителни машини30 - 15 - 6текуща оценка 3
6Химия в строителството30 - 15 - 0текуща оценка 3
7Чужди езици0 - 30 - 0текуща оценка 2
8Физика15 - 15 - 0в следващ семестър 2
9Теоретична механика30 - 30 - 0в следващ семестър 1 курсова задача4
10Физически възпитание и спорт0 - 30 - 0без оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 39030

Втори курс

 Трети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
1Диференциални уравнения и математическа статистика30 - 30 - 5писмен изпит 5
2Теоретична механика30 - 15 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
3Физика15 - 15 - 0писмен изпит 2
4Обществени комуникации и фирмена култура30 - 15 - 0текуща оценка 3
5Защита от природни бедствия и катастрофи30 - 15 - 0текуща оценка 3
6Сградостроителство и архитектура 45 - 15 - 0в следващ семестър 4
7Съпротивление на материалите 30 - 30 - 0в следващ семестър 1 курсова задача5
8Пътно и железопътно строителство 30 - 15 - 0в следващ семестър 1 курсов проект3
9Физически възпитание и спорт0 - 30 - 0без оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 39030
 Четвърти семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
1Сградостроителство и архитектура30 - 15 - 0писмен изпит 1 курсов проект4
2Съпротивление на материалите 30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
3Строителна статика 145 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача6
4Пътно и железопътно строителство 15 - 15 - 0писмен изпит 3
5Строителни материали и изолации45 - 15 - 0в следващ семестър 4
6Земна механика и фундиране 45 - 15 - 0в следващ семестър 4
7Инженерни инсталации15 - 15 - 6в следващ семестър 1 курсова задача2
8Факултативна дисциплина0 - 30 - 0текуща оценка 2
9Физически възпитание и спорт0 - 30 - 0без оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 39030

Трети курс

 Пети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
1Строителни материали и изолации45 - 30 - 0писмен изпит 1 курсов проект6
2Строителна статика 230 - 30 - 0писмен изпит 8 курсова задача5
3Земна механика и фундиране45 - 15 - 0писмен изпит 1 курсов проект5
4Инженерни инсталации 30 - 15 - 0писмен изпит 1 курсов проект3
5Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции15 - 15 - 0в следващ семестър 2
6Стоманобетон45 - 15 - 0в следващ семестър 4
7Икономика на строителството45 - 15 - 0в следващ семестър 3 курсова задача4
8Физически възпитание и спорт0 - 30 - 0без оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 39030
 Шести семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
1Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции 15 - 15 - 0писмен изпит 1 курсова задача3
2Стоманобетон30 - 30 - 6писмен изпит 1 курсов проект5
3Икономика на строителството 15 - 15 - 0писмен изпит 3 курсова задача2
4Автоматизация на строително-конструктивното проектиране 30 - 15 - 0текуща оценка 1 курсова задача3
5Безопасност и хигиена на труда15 - 15 - 0текуща оценка 2
6Стоманобетонни конструкции 30 - 15 - 0в следващ семестър 3
7Стоманени конструкции45 - 0 - 0в следващ семестър 3
8Мостове30 - 15 - 0в следващ семестър 3
9Технология на строителните процеси45 - 15 - 6в следващ семестър 1 курсов проект3
10Физически възпитание и спорт0 - 30 - 0без оценка 1
11Производствено-техническа практикатекуща оценка 2
Общо часове аудиторна заетост: 39030

Четвърти курс

 Седми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
1Стоманобетонни конструкции 45 - 15 - 6писмен изпит 1 курсов проект4
2Стоманени конструкции45 - 30 - 0писмен изпит 1 курсов проект5
3Мостове15 - 30 - 6писмен изпит 1 курсов проект4
4Технология на строителните процеси 45 - 15 - 0писмен изпит 1 курсов проект5
5Технология на довършителните работи30 - 15 - 12текуща оценка 3
6Дървени и пластмасови конструкции30 - 0 - 0в следващ семестър 1 курсов проект2
7Организация на строителството30 - 15 - 6в следващ семестър 4
8Избираема дисциплина - група 130 - 0 - 0текуща оценка 2
9Физически възпитание и спорт0 - 30 - 0без оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 39030
 Осми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
1Дървени и пластмасови конструкции0 - 20 - 0писмен изпит 1 курсов проект3
2Организация на строителството30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсов проект2
3Строителен мениджмънт 45 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
4Производствена база на строителни фирми60 - 15 - 6писмен изпит 4 курсова задача4
5Обследване и изпитване на строителни конструкции15 - 15 - 0текуща оценка 2
6Правна и нормативна уредба в строителството45 - 0 - 0текуща оценка 2
7Избираема дисциплина - група 230 - 0 - 0текуща оценка 2
8Физически възпитание и спорт0 - 30 - 0без оценка 1
9Дипломна работа 10
Общо часове аудиторна заетост: 36530

Избираеми дисциплини

Първи курс

 Първи семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
И-01 Английски език0 - 60 - 0в следващ семестър 3
И-02 Немски език0 - 60 - 0в следващ семестър 3
 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
И-03 Английски език0 - 60 - 0текуща оценка 3
И-04 Немски език0 - 60 - 0текуща оценка 3

Четвърти курс

 Седми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 1
И-05 Метод на крайните елементи 30 - 0 - 0текуща оценка 3 курсова задача2
И-06 Проектиране на обекти с комбинирани конструкции 20 - 10 - 0текуща оценка 1 курсова задача2
И-07 Зидани конструкции20 - 10 - 0текуща оценка 2
И-08 Възстановяване и усилване на стоманени конструкции 30 - 0 - 0текуща оценка 2
И-09 Отчетност и анализ на строителния обект30 - 0 - 0текуща оценка 2
 Осми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 2
И-10 Инженерна геодезия 30 - 0 - 0текуща оценка 2
И-11 Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения30 - 0 - 0текуща оценка 2
И-12 Възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции30 - 0 - 0текуща оценка 2
И-13 Съвременни кофражни системи15 - 15 - 0текуща оценка 2
И-14 Компютърни системи в организацията и управлението на строителството 0 - 30 - 0текуща оценка 2
И-15 Строително предприемачество30 - 0 - 0текуща оценка 2

Факултативни дисциплини

Втори курс

 Четвърти семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Ф-1Математика с МАТ LAB 16 - 14 - 0текуща оценка 2
Ф-2CAD - системи0 - 30 - 0текуща оценка 2
Ф-3Физични методи за безконтактно и неразр. измерване на хар-те на стр. м-ли20 - 10 - 0текуща оценка 2
Ф-4Поддържане и ремонт на автомобилни пътища и улици24 - 6 - 0текуща оценка 2
Ф-5Лека строителна механизация15 - 15 - 0текуща оценка 2
Ф-6Статическо изследване на пространствени конструкции20 - 10 - 0текуща оценка 2

 

495 0.443