en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-1 Линейна алгебра и аналитична геометрия

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д-р Николай Лазаров Манев - nlmanev@math.bas.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 15 ч., 5 ч. учебна практика, 10 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Основни теми: Комплексни числа. Алгебра на полиномите. Детерминанти и матрици. Системи линейни уравнения и матрични уравнения. Собствени числа и собствени вектори на матрица. Линейни и квадратични форми. Линейни и векторни пространства, базис. Декартови и полярни координатни системи. Аналитично представяне на вектори и действия с вектори. Аналитично представяне на права и равнина - взаимни положения. Криви и повърхнини от втора степен. Основна задача на линейното оптимиране.

 

266 0.709