en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-2 Математически анализ 1

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д-р Николай Лазаров Манев - nlmanev@math.bas.bg
доц. д-р Веселин Кънчев Кънчев - vkantchev@yahoo.com

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 15 ч., 5 ч. учебна практика, 10 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Основни теми: Числови множества и изображения. Функции и числови редици. Граници, непрекъснатост и равномерна непрекъснатост. Производни и диференциали на функции. Основни теореми на диференциалното смятане. Общо изследване на функции. Неопределен интеграл – дефиниция, свойства, методи за интегриране. Определен интеграл – дефиниция, свойства, методи за интегриране, приложения. Софтуерни пакети за числено и символно интегриране. Несобствени интеграли. Числови редове - видове, свойства, критерии за сходимост.

 

270 0.076