en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-3 Инженерна геология и хидрология

Основно звено: Катедра "Ниско строителство"

Преподаватели:
проф. д-р инж. Георги Иванов Франгов - office@stiv88.com
доц. д-р инж. Пламен Иванов

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 65 ч., 6 ч. учебна практика, 59 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Основни теми: Генезис, строеж и свойства на скалообразуващи минерали, магмени, седиментни и метаморфни скали. Влияние на ендогенните процеси върху условията за строителство – активни разломи, съвременни движения на земната кора, земетресения. Условия и фактори за възникване и развитие на неблагоприятни физикогеоложки процеси и явления (изветряне, срутища, сипеи, свлачища, кално-каменни порои). Мероприятия за борба. Хидрогеология – видове подземни води, условия за подхранване и дрениране, моделиране на хидрогеоложките условия, стабилизаране и нестабилизирана филтрация, определяне на водоприток към водовземни съоръжения, строителни изкопи и дренажи. Инженерно-геоложка характеристика на скалите и строителните почви – по-важни физико-механични показатели. Полеви методи за инженерногеоложки проучвания. Оценка на условията за строителство на сгради и съоръжения.

 

266 0.126