На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-3 Инженерна геология и хидрология

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
проф. д-р инж. Георги Иванов Франгов - office@stiv88.com
доц. д-р инж. Пламен Иванов

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 65 ч., 6 ч. учебна практика, 59 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Основни теми: Генезис, строеж и свойства на скалообразуващи минерали, магмени, седиментни и метаморфни скали. Влияние на ендогенните процеси върху условията за строителство – активни разломи, съвременни движения на земната кора, земетресения. Условия и фактори за възникване и развитие на неблагоприятни физикогеоложки процеси и явления (изветряне, срутища, сипеи, свлачища, кално-каменни порои). Мероприятия за борба. Хидрогеология – видове подземни води, условия за подхранване и дрениране, моделиране на хидрогеоложките условия, стабилизаране и нестабилизирана филтрация, определяне на водоприток към водовземни съоръжения, строителни изкопи и дренажи. Инженерно-геоложка характеристика на скалите и строителните почви – по-важни физико-механични показатели. Полеви методи за инженерногеоложки проучвания. Оценка на условията за строителство на сгради и съоръжения.

 

425 0.563