en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-7 Информатика

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р Ваньо Цветанов Георгиев - info@vanyog.com
доц. д-р инж. Любен Евтимов Любенов - lyubo_el@abv.bg
ас. Борислав Господинов Козарев - boko-vsu@boko-cad.eu

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 20 ч. учебна практика, 10 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Основни теми: Visual програмиране. Структура на програма в Lazarus. Типове данни. Аритметични и логически изрази. Оператор за присвояване. Условен и съставен оператор. Оператор CASE. Оператори за цикли. Процедури, функции и библиотеки. Масиви. Разработване на приложения чрез Lazarus. Редактиране на документи с WORD. Използване на EXCEL за решаване на изчислителни задачи. Графики. Изчертаване на основните обекти в AutoCAD. Команди за редактиране и размножаване на обекти. Управление на екрана. Слоеве. Координатни системи. Работа с комплексни елементи. Атрибути. Надписване и щриховане на чертежи. Оразмеряване на чертеж. Настройка стила на оразмеряването. Подготовка за изчертаване на плотер.

 

275 0.252