en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-10 Строителни машини

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
ас. инж. Петър Георгиев Бучков

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 6 ч. учебна практика, 39 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Механични елементи на строителните машини. Машинни механизми. Двигатели с вътрешно горене, дизел-генератори. Задвижвания на строителните машини – хидравлични, електрически, пневматични. Земекопни машини: багери – с права и обратна лопата, с непрекъснато действие - роторни, верижни, пластинчати; машини за дълбоки изкопи. Земекопно-транспортни машини – булдозери, челни товарачи, скрепери. Профилиращи машини - автогрейдери. Машини за уплътняване на почви, на асфалт, на бетон. Асфалтополагащи  машини. Подемно-транспортни машини: кранове – кулови, стрелови – стационарни и мобилни; подемници – мачтови платформени и кабинкови, скипови, шнекови и верижни транспортьори, сградни въжено-стрелови мини подемници. Машини за набиване на пилоти. Машини за пневмотранспорт на насипни материали. Хидравлични машини за хоризонтален и вертикален транспорт на строителни конструкции. Механизирани строителни инструменти.

 

264 0.107