en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-26 Инженерни инсталации

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
ас. д-р инж. Борис Тодоров Николов - bnikolov@wss-bg.net

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 85 ч., 6 ч. учебна практика, 10 ч. работа с преподавател, 69 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основни теми: Хидростатика и хидродинамика. Основни уравнения. Водоснабдителни  системи. Водопроводни мрежи и съоръжения. Канализационни системи и схеми. Канализационна мрежа и съоръжения. Сградни водоснабдителни мрежи и съоръжения. Сградна канализация. Основни изисквания и разчети при проектиране на водоснабдяване и канализация на сгради. Курсов проект по ВиК. Електроснабдителни системи и схеми. Сградни електрически мрежи-основни елементи. Защити в електрическите мрежи. Изчисляване и избор на елементи на мрежите. Начин на изграждане на мрежите. Слаботокови инсталации. Параметри на климата в сгради- същност и начини за управление. Отоплителни системи и схеми. Енергийни центрове – Термопомпи, фосилни агрегати. Сградни отоплителни инсталации. Вентилационни системи и схеми. Параметри на вентилационните мрежи и съоръжения. Климатични инсталации. Анализ на реални проекти по части електро и ОВиК. Автоматизация на сградните инсталации (BMS).

 

269 0.838