en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-44 Производствена база на строителни фирми

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Лъчезар Спасов Хрисчев - l.hrischev@abv.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 60 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 50 ч., 6 ч. учебна практика, 44 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 4

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 4.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Основни теми: Технология на производството на бетонни смеси. Технологична характеристика, структура и схема на процеса. Видове, устройство и действие на бетоносмесителното отделение и на складовете за добавъчни материали и цимент. Технология на приготвяне на строителни разтвори с негасена и хидратна вар. Технология на заготовка на армировъчна стомана и видове изделия от нея. Технология за обработка на кангална и прътова стомана – изправяне, отмерване, рязане и огъване на армировъчната стомана. Технология на контактно-точково и контактно челно електросъпротивително заваряване. Производство на заварени мрежи. Технология на производство на бетонни и стоманобетонни елементи и изделия. Основни технологични схеми на производствения процес. Формуване на бетонни и стоманобетонни елементи и изделия. Кофражни смазки. Видове и устройство на кофражните форми. Основни и комбинирани методи за уплътняване на бетонната смес. Контрол върху качеството.

 

267 0.112