en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-12, 18, 31, 48 Физически възпитание и спорт

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р Пламен Николов Ангелов - plamen1951@mail.ru
ст. преп. Кирил Георгиев Кирилов

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: без оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Основни техники, правила и похвати във волейболната игра. Основни техники, правила и похвати при играта на тенис на маса. Футбол – систематика на техниката, технически похвати, тактики. Общо физическа подготовка. Комплекс аеробни общоразвиващи упражнения. Основни техники, правила и похвати в баскетболната игра.

 

265 0.065