en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-И.2.4 Съвременни кофражни системи

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Офелия Кирилова Лазова-Велинова - o_lazova@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Кофражни системи и скелета за сгради и съоръжения – състояние и тенденции. Рамкови кофражи за изпълнение на стени и колони – устройство, приложение, оразмеряване. Кофражни системи за стени и колони: Peri (Trio, Domino, Handset); Doka (Framax, Frami), NOE и др. Кофраж за плочи и греди Peri (Multiflex, Skydeck), NOE (H20), Dokaflex 1-2-4. Подпори Peri (PEP, Multiprop). Автоматизирано проектиране на кофражи с програми ELPOS Peri и TIPOS Doka. Кофражи за съоръжения с кръгли стени и кръгли колони (Peri – Rundflex, NOE – combi, Monotub и др.). Катерещи се кофражи за високи инженерни съоръжения (Peri, Doka, NOE и др.). Българска кофражна техника – кофражни системи, скелета,  др. инвентарни елементи. Проектиране на кофраж Peri с програмен продукт ELPOS – общи сведения и списъци от команди. Създаване на нов обект. Създаване на тактове при кофриране на стени и колони с елементи Trio. Проектиране с ELPOS Peri на кофраж за плоча със системни кофражи Skydeck и Multiflex. Проектиране на конзолни предпазни платформи ASG. Копиране на обект създаден с ELPOS.

 

 

262 0.216