en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-И.2.6 Строително предприемачество

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Лора Стоилова Рангелова - rangel_fce@uacg.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основни теми: Същност на предприемачеството. Предприемаческа практика в България. Цели и приоритети на предприемаческия бизнес. Предприемачески подходи. Предприемаческа съзидателност и роля на иновациите. Методи за генериране на идеи. Идея за нов бизнес. Оценка на пазарната прогодност на предприемаческата идея. Създаване на предприемаческа фирма. Пазарна стратегия. Оценка на предприемаческия риск. Планиране на бизнеса. Финансиране на предприемаческия бизнес. Предприемачески мениджмънт. Предприемаческа култура и бизнес етика.

 

259 0.126