en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-42 Организация на строителството

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов - venci_sto@abv.bg
ас. инж. Здравка Иванова Александрова - z_alex@abv.bg
ас. инж. Добрин Иванов Сотиров - dobrin.sotirov@gmail.com
ас. инж. Владислава Атанасова Гогова - vladi_a_g@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 56 ч., 6 ч. учебна практика, 50 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Основни теми: Инвестиционен процес – етапи, нормативни документи, участници в процеса, строежи. Фази на строителния инвестиционен проект. Организация на труда в строителството. Техническо нормиране в строителството. Организация на заплащането на труда в строителството. Формиране на цените в строителството. Проектиране на организацията на строителството. Календарно планиране в строителството, видове календарни планове. Създаване на номенклатура на работите. Анализ, технологично и организационно обвързване на строителните и монтажните работи. Проектиране на строителни потоци. Проектиране на линейни календарни планове с хоризонтални диаграми. Разработване и изчисляване на мрежови графици, ориентирани на събития и работи. Определяне на необходимите материали, полуфабрикати и изделия, тежката механизация и движение на работната сила. Определяне на потребностите от временно строителство на обектите. Проектиране на временното строителство. Организация на изпълнението на строителството. Проектиране организация на движението на строителната площадка. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на строителната площадка. Определяне на местата със специфичен риск. Нормативно определен и вътрешнофирмен документооборот при реализирането на строителен инвестиционен проект.

 

275 0.066