en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-28 Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков - kazakov@vsu.bg
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева - anita_handruleva@abv.bg
ас. инж. Владимир Данчов Матуски - vladimirmatuski@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 65 ч., 65 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основни теми: Основни хипотези и зависимости в ТЕ. Видове напрегнато и деформиращо състояние. Равнинна задача на теорията на еластичността. Равнинно напрегнато състояние. Теория на тънките плочи. Основни зависимости в Метода на крайните елементи. Решаване на равнината задача по Метода на крайните елементи. Предмет и задачи на устойчивост на конструкциите. Формули на Ойлер за критичен параметър на прави пръти при различни опорни условия. Метод на еластичните премесвания /деформационен метод/ в задачите за устойчивост на конструкциите. Предмет и задачи на Динамика на конструкциите. Свободни и принудени трептения без затихване на системи с една степен на свобода. Свободни трептения на системи с повече степени на свобода. Динамични диаграми на разрезните усилия. Изследване на строителни конструкции по спектрален метод /съгласно нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Понятие за модален анализ при изследвания на строителни конструкции на земетръсни въздействия.

 

269 0.105