en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-1 Линейна алгебра и аналитична геометрия

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
доц. д-р Веселин Кънчев Кънчев - vkantchev@yahoo.com
проф. д-р Николай Лазаров Манев - nlmanev@math.bas.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Дисциплината осигурява базисни знания и умения по Линейна алгебра и Аналитична геометрия, Обемът на преподавания материал е съобразен с нуждите на другите дисциплини в специалността. Учебната програма на дисциплината „Линейна алгебра и аналитична геометрия“ включва следните теми:

Комплексни числа и полиноми. Детерминанти и матрици. Пространство на свободните вектори, линейни пространства, базис, координатни системи. Системи линейни уравнения и матрични уравнения. Собствени стойности и собствени вектори на матрица. Прави в равнината, равнини и прави в пространството, взаимно положение. Скаларно и векторно произведение и приложението им. Криви и повърхнини от втора степен, канонизация.

В часовете за самостоятелна работа е предвидено студентите да решават задачите от получения в началото на курса списък със задачи.

 

264 0.148