en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-3 Инженерна геология и хидрогеология

Основно звено: Катедра "Ниско строителство"

Преподаватели:
проф. д-р инж. Георги Иванов Франгов - office@stiv88.com

Аудиторна заетост: 75 ч., 45 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 3.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 6

Описание на курса:

Инженерната геология изучава състава, строежа и свойствата на скалите и почвите от земната ко­ра, геоложките процеси, определящи условията за строителство и инженерно­геолож­ките явления, възникващи в земните пластове от въздействието на ве­че изгра­дените съоръжения. Дисциплината "Инженерна геология и хидрогеология" се изнася в три части:

  • Веществен състав на Земята (минерали и скали) и геоложките процеси (земетресения, съвременни вертикални и хоризонтални движения на земната кора, свлачища, срутища, сипеи, калнокаменни порои, ерозия, абразия, карст), които протичат в нея и оказват съществено влияние върху условията за строителство. Тази част дава основни геоложки познания, необходими за по-нататъшното усвояване на матери­ала и се раз­вива геоекологично мислене и правилно отношение към околната среда;

  • Инженерногеоложка характеристика на скалите и строителните почви, оценка на хидрогеоложките условия във връзка със строителството, ме­тоди за инженерногеоложки проучвания и тяхната до­кументация. Раз­глеждат се основните инженерногеоложки въпроси, които трябва да знаят строи­телните инженери, а също и регионално разпространение на различни скални и почвени комплекси;

  • Хидрогеоложки условия – режим на подземните води, условия на подхранване и дрениране, дълбочина на залягане, химизъм и свойства на подземните води, агресивност към бетона и желязото, методи за оценка и прогноза на водопритока към строителни ями и водовземни съоръжения, дренажи и осушаване на строителни площадки.

 

259 0.422