en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-4 Информатика

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Любен Евтимов Любенов - lyubo_el@abv.bg
доц. д-р Ваньо Цветанов Георгиев - info@vanyog.com

Аудиторна заетост: 90 ч., 30 ч. лекции, 60 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 4.0 ч.

ECTS кредити: 7

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Информатика“ се състои от 2 модула:

Модул 1 съдържа: Основи на програмирането, алгоритми и езици за програмиране; Запознавне с интегрираната среда Lazarus и езика Free Pascal; Основни типове данни, оператор за присвояване, оператори за преобразуване на типа; Аритметични и логически изрази; Условен и съставен оператор; Оператори за цикли; Масиви и работа с тях.

Модул 2 съдържа: Запознаване с възможностите и интерфейса на AutoCAD; Основни файлови формати и настройки на работната среда; Организация на чертежа чрез слоеве; Основни чертожни и редактиращи команди; Работа с блокове и атрибути; Извличане на необходимата информация от чертожен файл; Оразмеряване, надписване и щриховане; Подготовка за отпечатване и печат. Връзка на AutoCAD с други програмни системи.

Курсова задача №1: разработване по индивидуално задание на програма на Lazarus.

Курсова задача №2: изчертаване и отпечатване по индивидуално задание на архитектурно разпределение в мащаб 1:50.

 

265 0.047