en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-5 Строителна химия

Основно звено: Катедра "Ниско строителство"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов - vensy.stoyanov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Химия в строителството“ съдържа:

Общи сведения за предмет, подразделения и методи на химията. Запознаване с атомно-молекулна теория, строеж на атома, природа на химичната връзка, химична кинетика и химично равновесие. Разглеждане с всички видове разтвори и теория на разредените разтвори. Групата на метали използвани в строителството, класификация на металите, основни физични и химични свойства. Вероятните окислително редукционни процеси, електролиза, корозия на металите, защита от корозия. Изучаване на елемента силиций и неговите съединения, имащ най-голямо приложение в строителството, свойства, сравнение на свойствата на силиций с въглерод. Важната реакция между алкалните метали в цимента и добавъчни материали. Вода за направа на циментови разтвори. Класификация на органичните съединения. Структурна теория. Халогенопроизводни на въглеводородите необходима във връзка с намаляване горимостта на материалите. Нитропроизводни на въглеводородите за приложение при разрушаване на сгради и приложение взрив в помощ на строителни обекти. Хидроксилни производни на въглеводородите. Тилови производни. Карбонилни производни на въглеводородите за детайли с особени свойства. Нефтопроизводни, горива, смазочни материали. Повърхностно активни вещества, приложение в бетоните. Общи сведения за полимерните материали. Изключително приложение на полимерните материали. Свойства и получаване. Термореактивни полимери. Свойства и получаване. Пластмаси на основата на модифицирани полимери. Филмообразуващи вещества за лаковобояджийски суровини в строителството.

В извънаудиторно време е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 4 часа – посещение на фирма с предмет на дейност от областта на строителната химия.

 

259 0.468