На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-5 Строителна химия

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов - vensy.stoyanov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Химия в строителството“ съдържа:

Общи сведения за предмет, подразделения и методи на химията. Запознаване с атомно-молекулна теория, строеж на атома, природа на химичната връзка, химична кинетика и химично равновесие. Разглеждане с всички видове разтвори и теория на разредените разтвори. Групата на метали използвани в строителството, класификация на металите, основни физични и химични свойства. Вероятните окислително редукционни процеси, електролиза, корозия на металите, защита от корозия. Изучаване на елемента силиций и неговите съединения, имащ най-голямо приложение в строителството, свойства, сравнение на свойствата на силиций с въглерод. Важната реакция между алкалните метали в цимента и добавъчни материали. Вода за направа на циментови разтвори. Класификация на органичните съединения. Структурна теория. Халогенопроизводни на въглеводородите необходима във връзка с намаляване горимостта на материалите. Нитропроизводни на въглеводородите за приложение при разрушаване на сгради и приложение взрив в помощ на строителни обекти. Хидроксилни производни на въглеводородите. Тилови производни. Карбонилни производни на въглеводородите за детайли с особени свойства. Нефтопроизводни, горива, смазочни материали. Повърхностно активни вещества, приложение в бетоните. Общи сведения за полимерните материали. Изключително приложение на полимерните материали. Свойства и получаване. Термореактивни полимери. Свойства и получаване. Пластмаси на основата на модифицирани полимери. Филмообразуващи вещества за лаковобояджийски суровини в строителството.

В извънаудиторно време е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 4 часа – посещение на фирма с предмет на дейност от областта на строителната химия.

 

421 0.699