en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-6 Техническо чертане

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - yuliya_ilieva@vsu.bg

Аудиторна заетост: 15 ч., 0 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Техническо чертане“ съдържа:

Предмет на техническото чертане. Стандарти, определящи правилата за изготвяне на чертежи за строителни обекти. Видове чертежи и формати. Мащаби. Материали, инструменти, помагала и работа с тях.

Видове линии. Задачи за пространствено виждане.

Видове шрифтове. Особености и начини за надписване на чертежите.

Видове чертежи. Елементи и композиция.

Условни графични означения на строителните материали.

План на малка сграда.

Кофражен и армировъчен план на малка сграда. Детайли.

 

259 0.078