en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-9 Геодезия

Аудиторна заетост: 75 ч., 45 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 3.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 6

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Геодезия“ съдържа:

Мерните единици, координатните системи, елементите от теорията на грешките, както и обработката на резултатите от геодезическите измервания. Измерване на ъгли, дължини и превишения и инструментите който се използват за тяхното определяне. Изработване на топографски планове и карти , като се разглежда и необходимата за тази цел геодезическа основа. Проектиране и трасиране на сгради и съоръжения, изграждани по различни технологии. Изследване на вертикални и хоризонтални деформации на сгради и съоръжения за да може ,да се осигури тяхната дълготрайна и безопасна експлоатация.

След края на семестъра се предвижда провеждане на учебна практика 40 часа по утвърден график. По време на учебната практика по геодезия всеки студент изработва курсов проект и го защитава.

Съдържание на учебната практика: Работна геодезическа основа – полигон и засечки; Извършване на полярна снимка и изработване на топографски план; Проектиране на сграда върху топографския план и изработване на трасировъчен план.

 

253 0.060