en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-11 Строителни машини

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
ас. инж. Петър Георгиев Бучков

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Дисциплината „Строителни машини“ запознава студентите с устройството, действието и използването на основните строителни машини. В курса основно се набляга върху подбирането и използването на машините за извършването на различните строителни работи. Накратко се разглежда също и организацията на обслужването и ремонта на машините. Учебната програма на дисциплината включва теми по: машиностроителни материали и машинни елементи; подемно-транспортни машини - кулови и самоходни стрелови кранове, мостови, портални и кабелкранове, лебедки, подемници и др; машини за извършване на земни работи; машини и оборудване за приготвяне, транспортиране и полагане на строителни разтвори и бетон; машини за уплътняване, битуморазливни и асфалтополагащи машини; машини за извършване на пилотонабивни работи; експлоатация, поддържане и ремонт на строителните машини; комплексно механизиране на извършване на различни видове строителни работи.

 

259 0.329