en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: 13 Теоретична механика

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
гл. ас. инж. Петър Георгиев Греков - petar_grekov@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Първата част на Теоретичната механика (статика) представлява наука за равновесието на силите, приложени върху твърдо тяло. В статиката се разглеждат следните две основни задачи: 1) замяна на дадена система сили, приложена върху твърдо тяло, с друга система сили, еквивалентна на нея и 2) извеждане на общите условия, при които твърдото тяло под действие на приложените върху него сили остава в покой или равномерно праволинейно движение. Целта на статиката е да запознае студентите със задачите за редукция на система сили и с проблемите за равновесие на тела и система от тела (герберови греди, триставни системи, ферми).

По Теоретична механика 1 (Статика) се изготвят следните курсови задачи:

Курсова задача №1а: Редукция на пространствена система сили

Курсова задача №1б: Редукция на равнинна система сили и център на тежестта

Курсова задача №2: Покой (равновесие) на тяло в равнината

Курсова задача №3а: Герберови греди

Курсова задача №3б: Триставни системи

Курсова задача №4: Ставно – прътови системи

 

Кинематиката е част от Теоретичната механика, в която се изучава движението на точка или система от точки, в частност движението на твърдо тяло, независимо от действащите върху тях сили. Този раздел има подготвителна роля от гледна точка на механиката като цяло. Резултатите получени в кинематиката имат широко приложение в техниката, например в теорията на машините и механизмите.

Динамиката е част от Теоретичната механика, в която се установяват и изучават връзките между движението на материални системи и действащите върху тях сили. Динамиката включва в себе си резултатите на кинематиката и статиката. В първата част на този раздел се изучава движението на материална точка, а във втората част - движението на механични системи. С изучаването на динамиката се цели студентите да могат да прилагат основните теореми на механиката (теоремата за изменение кинетичната енергия на механична система) за анализ на движението на тела и система от тела, да използват принципа на възможните премествания при изследване на равновесието на механични системи. Установените закономерности в динамиката и разработените методи служат за решаване на редица практически задачи, както и създават база за развитие на специалните раздели на механиката, например динамика и устойчивост на механичните системи.

По Теоретична механика 2 (Кинематика и Динамика) се изготвят следните курсови задачи:

Курсова задача №5: Кинематика на точка

Курсова задача №6а: Кинематика на равнинно движение на тяло

Курсова задача №6б: Релативно движение на точка

Курсова задача №7: Динамика на точка

Курсова задача №8а: Теорема за изменение на кинетичната енергия

Курсова задача №8б: Принцип на възможните премествания

 

261 0.081