Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: 13 Теоретична механика

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
гл. ас. инж. Петър Георгиев Греков - petar_grekov@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Първата част на Теоретичната механика (статика) представлява наука за равновесието на силите, приложени върху твърдо тяло. В статиката се разглеждат следните две основни задачи: 1) замяна на дадена система сили, приложена върху твърдо тяло, с друга система сили, еквивалентна на нея и 2) извеждане на общите условия, при които твърдото тяло под действие на приложените върху него сили остава в покой или равномерно праволинейно движение. Целта на статиката е да запознае студентите със задачите за редукция на система сили и с проблемите за равновесие на тела и система от тела (герберови греди, триставни системи, ферми).

По Теоретична механика 1 (Статика) се изготвят следните курсови задачи:

Курсова задача №1а: Редукция на пространствена система сили

Курсова задача №1б: Редукция на равнинна система сили и център на тежестта

Курсова задача №2: Покой (равновесие) на тяло в равнината

Курсова задача №3а: Герберови греди

Курсова задача №3б: Триставни системи

Курсова задача №4: Ставно – прътови системи

 

Кинематиката е част от Теоретичната механика, в която се изучава движението на точка или система от точки, в частност движението на твърдо тяло, независимо от действащите върху тях сили. Този раздел има подготвителна роля от гледна точка на механиката като цяло. Резултатите получени в кинематиката имат широко приложение в техниката, например в теорията на машините и механизмите.

Динамиката е част от Теоретичната механика, в която се установяват и изучават връзките между движението на материални системи и действащите върху тях сили. Динамиката включва в себе си резултатите на кинематиката и статиката. В първата част на този раздел се изучава движението на материална точка, а във втората част - движението на механични системи. С изучаването на динамиката се цели студентите да могат да прилагат основните теореми на механиката (теоремата за изменение кинетичната енергия на механична система) за анализ на движението на тела и система от тела, да използват принципа на възможните премествания при изследване на равновесието на механични системи. Установените закономерности в динамиката и разработените методи служат за решаване на редица практически задачи, както и създават база за развитие на специалните раздели на механиката, например динамика и устойчивост на механичните системи.

По Теоретична механика 2 (Кинематика и Динамика) се изготвят следните курсови задачи:

Курсова задача №5: Кинематика на точка

Курсова задача №6а: Кинематика на равнинно движение на тяло

Курсова задача №6б: Релативно движение на точка

Курсова задача №7: Динамика на точка

Курсова задача №8а: Теорема за изменение на кинетичната енергия

Курсова задача №8б: Принцип на възможните премествания

 

8 0.007