en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-14 Диференциални уравнения и математическа статистика

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
доц. д-р Веселин Кънчев Кънчев - vkantchev@yahoo.com

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Дисциплината осигурява базисни знания и умения по Диференциални уравнения и математическа статистика. Обемът на преподавания материал е съобразен с нуждите на другите дисциплини от учебния план на специалността.

Учебната програма на дисциплината „Диференциални уравнения и математическа статистика“ съдържа:

Обикновени диференциални уравнения (ОДУ) от първи ред, разрешими относно производната и ОДУ от втори ред, допускащи понижаване на реда. Линейни ОДУ от n-ти ред с променливи и постоянни коефициенти. Системи ОДУ. Линейни системи ОДУ с постоянни коефициенти и нелинейни системи ОДУ в симетричен вид. Основни числени методи за решаване на ОДУ. Частни диференциални уравнения (ЧДУ) от първи и втори ред. Основни елементи от Теория на вероятностите и Математическата статистика: вероятност, случайни събития, случайни величини, статистически оценки, корелационен и регресионен анализ, статистически хипотези.

 

259 0.069