На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-16 Строителни материали

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Теодор Цветанов Рошавелов - roshavelov@gmail.com
гл. ас. д-р инж. Иванка Димитрова Добрева - ddiva@abv.bg

Аудиторна заетост: 90 ч., 60 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 4.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 7

Описание на курса:

В първия модул на дисциплината „Строителни материали“ студентите се запознават със значението на строителните материали и техните основни класификации. Поставя се основата на строителното материалознание като се разглежда структура на твърдите строителните материали и връзката „състав и технология - структура - свойства - приложение“. В тази част последователно се изучават:основните физични свойства, механичното поведение и свойства, термичното поведение и свойства, химичните, оптичните, акустичните, радиационните, електрическите, технологичните и сензо-естетичните свойства. Акцентирано е на влажностните състояния на материалите и движенията на флуиди в порьозните строителни материали. Дава се информация за икономическите, екологичните и социалните проблеми в областта на строителните материали.

Във втория модул детайлно се изучават циментите – производство, химичен и минерален състав на портландциментов клинкер, структура на циментовото тесто и циментовия камък и видовете цименти специални цименти. В областта на циментните бетони са разгледани темите: видове, класификация и основни технически изисквания, добавъчни материали за направа на бетон, бетонна смес и втвърден бетон. С практическа насоченост са разгледани въпросите за факторите, влияещи върху свойствата на бетоните, проектиране състава на бетона, технология на бетонните работи и многообразието от видове бетони според техния състав, технология на производство и приложение.

В третия модул на дисциплината се разглеждат класификацията, производството, структурата и свойствата на металите и сплавите, които се използват в строителството. В отделни теми се изучават: якостно-деформативните свойства на стоманите, диаграмите „напрежение- деформация“, както и означенията и производството на различните видове стомани.

В четвъртия модул се разглеждат теми от областта на неметалните (естествени скални материали, строителна керамика, стъкло и стъклокристални материали) и металните (строеж и свойства на алуминиеви сплави, изменение на механичните свойства на стоманите при термична, химико-термична и механична обработка, твърдост и технологични свойства на стоманата) строителни материали. Изучават се и теми за производството и свойствата на портландциментовия клинкер, добавъчните материали за бетон и разтвори, якостни свойства и деформационни свойства на бетона.

В петия модул се изучават въздушните свързващи вещества (строителен гипс, строителна вар, магнезиални свързващи вещества и водоразтворимо стъкло) и специални теми от циментните бетони – взаимодействие на минералите на цимента с водата, влияние на минералните и химичните добавки върху свойствата на бетонната смес и бетона и влияние на макро- и микроструктурата на върху механичните и термичните свойства на втвърдения бетон. Разгледани са основните органични свързващи вещества (полимери, еластомери и битуми) и дървесината, както и техните структура, свойства и приложение.

 

425 0.237