en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-17 Сградостроителство и архитектура

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg
доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - yuliya_ilieva@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Част „СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО“ – 60 часа

Предговор. Елементи на сградата. Конструктивни структури, системи и схеми. Модулна система в строителството.

Земни работи. Плитко фундиране. Дълбоко фундиране. Надосновни стени. Изолация на сградата от земна влага и вода.

Стени. Строително-физическа характеристика на стените. Предстени. Лети (монолитни) стени. Кофраж. Зидани стени. Комини. Камини. Стени от уедрени тухлени, керамични, бетонни и други блокове. Отвори за врати и прозорци в стената. Разтвори. Сглобяеми стени. Стени от големи блокове. Стени от панели. Външни фасадни стенни панели.

Носещи външни стенни панели. Уплътняване на фугите между панелите. Носещи вътрешни стенни панели.

Неносещи вътрешни стенни панели. Окачени неносещи фасадни панели при безскелетни сгради. Окачени неносещи фасадни панели при скелетни сгради. Скелетни окачени стени. Дървени сглобяеми стени.

Мазилки. Облицовки и обшивки. Бояджийски работи и тапети.

Скелет на сградата. Масивни подови конструкции. Балкони и лоджии. Подови настилки и первази. Окачени тавани. Стълби. Асансьори.

Покриви, покривни форми и наклони. Дървени покривни конструкции. Покривки за скатни покриви. Плоски покриви. Горно осветление. Врати. Прозорци.

Деформационни фуги.

 

Част „АРХИТЕКТУРА“ – 45 часа

Въведение в архитектурното проектиране. Видове сгради. Норми за проектиране на среда за хора в неравностойно положение. Концептуален иновационен проект. Инвестиционно проектиране. Фази на проектиране. Съдържание на проектите и мащаби. Модулна система и модулна координация на размерите в строителството.

Жилищни сгради. Видове жилищни сгради. Кухня. Дневна. Спалня. Санитарни помещения баня, клозет, баня-клозет. Обзавеждане, оразмеряване. Блокови жилищни сгради. Типизация и индустриализация на жилищните сгради. Жилищни сгради за временно обитаване. Видове.. Съдържание, конструктивни строително-технически въпроси.

Обществени сгради. Класификация и типология. Учебни сгради: училища и висши учебни заведения. Строително - конструктивни въпроси. Културно–просветни сгради – видове. Театри. Кинотеатри. Концертни зали. Зала, форма, устройство. Библиотеки. Устройство на книгохранилището. Културни домове. Други културни сгради: музеи, изложбени зали, художествени галерии.

Здравни сгради (болници, балнолечебни заведения, санаториуми и др.). Стационари и поликлиники. Видове болници. Системи на застрояване, строително изпълнение и конструкция.

Спортни и физкултурни сгради и съоръжения за различни видове спорт. Стадиони. Дренажи на спортния терен. Административни сгради. Строително– конструктивно изпълнение. Сгради за търговия и обслужване.. Универсални магазини. Търговски центрове. Транспортни сгради. Елементи на приемните сгради. Композиционна схема.

Промишлени сгради. Видове промишлeни сгради. Едноетажни: еднокорабни и многокорабни. Двуетажни, многоетажни. Промишлени сгради при наклонен терен. Конструктивно и строително решение. Промишлени сгради под земя и под вода.

Световни тенденции в проектирането на сгради и съоръжения - функция, конструкция, технология, екология, системи за слънчево отопление и др.

 

КУРСОВ ПРОЕКТ

Курсовият проект е на многоетажна жилищна сграда и в него е предвидено всеки студент по индивидуално задание и планировъчна схема да разработи самостоятелно основните елементи на сградата, като използва подходяща строителна система. Задължително се прилагат поне два детайла от характерни елементи на сградата, а когато е необходимо по преценка на водещия асистент - и технологичен детайл от строителната система на изпълнение на сградата, който детайл е в тясна връзка с архитектурното и конструктивно решение.

В извънаудиторно време е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 6 часа – посещение на обекти.

 

423 1.186

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...