Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-20 Строителни изолации

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Теодор Цветанов Рошавелов - roshavelov@gmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

В дисциплината „Строителни изолации“ студентите се запознават със съвременните методи за проектиране, конструиране, изпълнение и поддръжка на хидро-, топло- и звукоизолации, антикорозионна и противопожарна защита на сгради и съоръжения. В модула „Хидроизолации на строежи“ се третират проблеми, свързани с хидроизолация на скатни и плоски покриви, фасади, надземни строежи и подземни части на сгради и съоръжения. В допълнение се разглеждат покривни материали, продукти и системи, както и характерни обшивки и профили за водооткапване.

Топлоизолациите са разгледани в отделен модул, в който се включват темите за: сграден комфорт и енергийна ефективност, топлофизичните свойства на материалите и ограждащите елементи на сградата, видове топлоизолационни материали и продукти, влажностен режим и образуване на кондензна влага. Разгледани са основните принципи за изчисляване на необходимата топлоизолация на сгради, както и нормативните изисквания и топлотехническо оразмеряване на сгради.

В модула „Огнезащита на строителни конструкции“ се разглежда поведението на строителните материали, продукти и конструктивни елементи при въздействие на огън и високи температури. Представени са различни видове материали и покрития, чрез които се осъществява огнезащита на стоманени и дървени конструкции, както и повишаване огнеустойчивостта на стоманобетонни конструкции. В раздела за корозионна защита се разглеждат агресивните среди и особености на тяхното въздействие на стоманени и стоманобетонни конструкции. Представени са традиционни и нови методите за повишаване на тяхната дълготрайност в зависимост от агресивната среда. В модула „Звуко- и виброизолация на сгради“ са разгледани звукоизолационни, звукопоглъщащи и виброгасящи материали и продукти и се дават основни принципи за проектиране, оценка и изпълнение на звукоизолационни системи. Всички теми се илюстрират с типови детайли, примери от практиката и рационален избор на материали и тяхната съвместимост, при формиране на многослойна защитна система.

Обучението по дисциплината включва изработване на курсов проект, който има за цел да създаде практически умения на студентите при проектирането, специфицирането и разчитането на строителните изолации. Курсовият проект се състои от две части: „Хидроизолации на сгради и съоръжения“ и „Топлоизолация на сграда“. Първата част обхваща покривни и подземни хидроизолации на сграда, а частта по топлоизолации – проектиране на енергоефективна топлоизолация на сграда.

 

420 1.625

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...