en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-21 Строителна статика 1

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков - kazakov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 45 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 3.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 7

Описание на курса:

Строителна статика - Iва част е учебна дисциплина, в която студентите получават основни знания за изчисляване на разрезни усилия (РУ), определяне линии на влияние за съответни величини и премествания в равнинни конструкции. В лекционния курс се изучават методите за изследване на статически определими системи. Студентите придобиват умения да определят РУ в пълностенни рамки: начупени конзоли, рамки тип проста греда, еднодискови конструкции подпрени с три подвижни опори, различни видове триставни рамки и дъги, герберови греди и прътови усилия в статически определими ферми. Също така придобиват умения да построяват съответните линии на влияние за дадени разрезни и прътови усилия, както и да изчисляват различни видове премествания в определени точки от изброените по-горе конструкции при действие на външен товар.

Изучават се също така, разработените към модул 2 следни теми: Системи от II тип, Смесени, висящи и Лангерови системи, както и еластични линии при пълностенни греди и ферми.

 

Курсовите задачи включват изследването на следните статически схеми:

  • Курсова задача №1: еднодискова конструкция – изчисляване на разрезни усилия, предизвикани от външен товар;

  • Курсова задача №2: триставна рамка - изчисляване на разрезни усилия, предизвикани от външен товар;

  • Курсова задача №3: герберова греда - изчисляване на разрезни усилия, предизвикани от външен товар;

  • Курсова задача №4: статически определима ферма – изчисляване на прътови усилия от външен товар;

  • Курсова задача №5: изчисляване на премествания на системите от задачи: №№ 1, 2 и 3 предизвикани от външен товар.

  • Курсова задача №6: построяване на линии на влияние при еднодискови конструкции и триставни рамки, за обозначените опорни реакции и рaзрезни усилия в посочените сечения.

  • Курсова задача №7: построяване на линии на влияние при герберови греди за обозначените опорни реакции и разрезни усилия в посочените сечения. Проверки чрез линии на влияние.

  • Курсова задача №8: статически определима ферма – построяване на линиите на влияние за усилията в означените пръти и извършване на проверки с помощта на линиите на влияние.

 

261 0.085