На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-24 Строителна статика 2

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
доц. д-р инж. Радан Иванов Иванов - r_ivanov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

“Строителна статика II ра част” е учебна дисциплина, в която студентите получават основни знания и умения за изчисляване на разрезните усилия, определяне линиите на влияние и намиране на премествания в статически неопределими равнинни конструкции. В лекционния курс се изучават методи за изчисляване на статически неопределими системи по: силов метод(СМ), деформационен метод(ДМ), смесен метод, комбиниран метод и метод на крайните елементи (МКЕ). В часовете по упражнения се решават подходящи задачи, като по този начин се илюстрира материалът, преподаван в лекциите. Студентите придобиват умения да решават най-често срещаните проблеми в практиката чрез самостоятелно решаване на индивидуални курсови задачи.

Курсовите задачи включват изследването на следните статически схеми:
Курсова задача № 1: Определяне на разрезни усилия в статически неопределима рамкова конструкция по СМ, предизвикани от външен товар и температурни въздействия.
Курсова задача № 2: Определяне на разрезни усилия в статически неопределима рамкова конструкция по СМ, от поддаване на опори и определяне на преместване от външен товар.
Курсова задача № 3: Определяне на разрезни усилия в кинематически неопределима рамкова конструкция по ДМ, предизвикани от външен товар.
Курсова задача № 4: Определяне на разрезни усилия в кинематически неопределима рамкова конструкция по ДМ, предизвикани от температурно въздействие и поддаване на опорите.
Курсова задача № 5: Определяне на разрезни усилия в кинематически неопределима непрекъсната греда по ДМ. Построяване на линии на влияние по вид.
Курсова задача № 6: Определяне на прътови усилия в статически неопределима ферма, по силов метод от външен товар.
Курсова задача № 7: Определяне на линии на влияние за усилията в прътите в статически неопределима ферма по силов метод.
Курсова задача № 8: Определяне на разрезни усилия в кинематически неопределима непрекъсната греда по СМ. Приложение на тримоментовите уравнения, съгласно метода на Клапейрон.

 

422 0.606