en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-24 Строителна статика 2

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
доц. д-р инж. Радан Иванов Иванов - r_ivanov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

“Строителна статика II ра част” е учебна дисциплина, в която студентите получават основни знания и умения за изчисляване на разрезните усилия, определяне линиите на влияние и намиране на премествания в статически неопределими равнинни конструкции. В лекционния курс се изучават методи за изчисляване на статически неопределими системи по: силов метод(СМ), деформационен метод(ДМ), смесен метод, комбиниран метод и метод на крайните елементи (МКЕ). В часовете по упражнения се решават подходящи задачи, като по този начин се илюстрира материалът, преподаван в лекциите. Студентите придобиват умения да решават най-често срещаните проблеми в практиката чрез самостоятелно решаване на индивидуални курсови задачи.

Курсовите задачи включват изследването на следните статически схеми:
Курсова задача № 1: Определяне на разрезни усилия в статически неопределима рамкова конструкция по СМ, предизвикани от външен товар и температурни въздействия.
Курсова задача № 2: Определяне на разрезни усилия в статически неопределима рамкова конструкция по СМ, от поддаване на опори и определяне на преместване от външен товар.
Курсова задача № 3: Определяне на разрезни усилия в кинематически неопределима рамкова конструкция по ДМ, предизвикани от външен товар.
Курсова задача № 4: Определяне на разрезни усилия в кинематически неопределима рамкова конструкция по ДМ, предизвикани от температурно въздействие и поддаване на опорите.
Курсова задача № 5: Определяне на разрезни усилия в кинематически неопределима непрекъсната греда по ДМ. Построяване на линии на влияние по вид.
Курсова задача № 6: Определяне на прътови усилия в статически неопределима ферма, по силов метод от външен товар.
Курсова задача № 7: Определяне на линии на влияние за усилията в прътите в статически неопределима ферма по силов метод.
Курсова задача № 8: Определяне на разрезни усилия в кинематически неопределима непрекъсната греда по СМ. Приложение на тримоментовите уравнения, съгласно метода на Клапейрон.

 

261 0.091